Punktprevalensmätningar

Punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK) ska genomföras i Region Dalarna minst fyra gånger per år enligt verkställighetsbeslut. Syftet med basala hygienrutiner och klädregler är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg och utgör en av de mest grundläggande åtgärderna för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Rekommenderade mätmånader

  • Januari, april, september och november

Utökade mättillfällen

  • Övriga månader         

Genomförande

Tio vårdpersonal per avdelning/enhet bör ingå vid varje mättillfälle. Instruktioner till mätningarna och protokoll finns att tillgå nedan och används som tidigare. Mätningarna avser både basala hygienrutiner och klädregler och ska ske i patientnära arbete i samband med omvårdnad, undersökning och behandling. Akuta situationer undantas. Utöver de rekommenderade mättillfällena beslutar verksamheterna själva om ytterligare mätningar behöver genomföras (t.ex. månadsvis) för att säkerställa en god följsamhet till hygienrutinerna.  

Från och med den 1 januari 2024 avvecklar SKR sin databas för registrering av punktprevalensmätningar. Det innebär att mätresultaten inte kommer att kunna registreras digitalt i en gemensam databas fram tills att en ny lösning hittats. Arbetet med att säkerställa god följsamhet till BHK behöver dock alltid bedrivas och själva mätningarna fortgår ute i verksamheterna som tidigare. Resultat från mätningarna bör utvärderas och återkopplas (t.ex. på APT) i den egna verksamheten efter varje mättillfälle, som ett led i verksamhetens egenkontroll.

Hygienregler-82 23.pdf (regiondalarna.se)

 

Kontakt

Annika BlomkvistHygiensköterska

Telefon: 023-49 03 22
E-post: annika.blomkvist@regiondalarna.se