RSS Dalarnas olika uppdrag

Uppdragen som RSS Dalarna arbetar med förändras över tid men nedan beskrivs vilka uppdrag som är aktuella just nu.

För ytterligare frågor om de olika uppdragen går det bra att kontakta RSS Dalarnas funktionsbrevlåda.

Yrkesresan

Regional projektledare för Yrkesresan

Yrkesresan är en nationell satsning för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS).SKR är ansvarig för Yrkesresan på nationell nivå. Alla Dalarnas 15 kommuner har skrivit avtal med SKR för att genomföra Yrkesresan och RSS Dalarna / Avdelningen fö Hälsa och välfärd ansvarar för att samordna yrkesresorna (utbildningarna) på regional nivå. På RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd finns en regional samordnare för Yrkesresan som planerar och samordnar utbildningarna i länet. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden under avtalsperioden 2021-2028. Yrkesresan Barn och unga är först ut. Kommande yrkesresor avser bland annat: myndighetsutövare inom individ- och familjeomsorgen (IFO) barn och unga, utförare och myndighetsutövare inom funktionshinderområdet, utförare inom äldreomsorgen och myndighetsutövare inom IFO skadligt bruk och beroende.

E-post: yrkesresanbou@regiondalarna.se

Yrkesresan SKR

BBIC

Regional BBIC-samordnare

BBIC - Barns Behov I Centrum – är ett metodstöd för handläggare inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård som ger förutsättningar att arbeta på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det visionära målet i BBIC är att de barn och unga som socialtjänsten stödjer, ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället. Alla Sveriges kommuner har tecknat BBIC-licensavtal med Socialstyrelsen och ingår i BBIC-nätverk på länsnivå. BBIC-samordnaren på RSS Dalarna utgör länken mellan Socialstyrelsen och kommunernas BBIC-nätverk, och leder BBIC-nätverkets arbete för gemensamt resursutnyttjande, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna.

Socialstyrelsen-Kunskapsstöd-Barn och unga-BBIC

Samsjuklighet

I december 2020 beslutade Länsnätverket för förvaltningschefer om ett regionalt uppdrag kring samsjuklighet (skadligt bruk eller beroende och psykiatrisk problematik). Uppdraget syftar ytterst sett till att bidra till förutsättningar för att personer med samsjuklighet i Dalarna erbjuds en samordnad, behovsanpassad och personcentrerad vård och omsorg och får tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av. Uppdraget leds av RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd. Utvecklingsarbetet tar avstamp i den regionala samverkansöverenskommelsen missbruk och beroende samt Vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende, den statliga samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93) och den nationella ANDTS-strategin. I uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning i länet och ta fram förslag på olika åtgärder. Under juni 2022 har kartläggningen presenterats i en delrapport och under hösten 2022 påbörjas olika kompetenshöjande insatser, som ett första steg av åtgärder utifrån kartläggningens resultat.

Utredning Mini-Maria

Uppdraget syftar till att utreda förutsättningarna för samverkan kring en länsgemensam s.k. ”MiniMaria-verksamhet” för barn och unga med skadligt bruk- och beroendeproblematik. MiniMaria-verksamheter karaktäriseras av ett integrerat och tvärprofessionellt arbetssätt i samverkan och möjliggör en sammanhållen vårdkedja. Utredningen har bedrivits med LPO Psykisk hälsa som styrgrupp och i dialog med en referensgrupp för att säkerställa ett brett och verksamhetsnära perspektiv. I referensgruppen fanns representation från ett stort antal aktörer och verksamheter med beröringspunkter till målgruppen, från såväl kommun- som läns-/regional nivå och organisation. Utredningen har många beröringspunkter med samsjuklighetsuppdraget. Inom ramen för uppdraget har en målgruppsanalys genomförts i samarbete med Hållbarhetsavdelningen, Region Dalarna. Uppdraget avslutas under hösten 2023.

Kvinnofrid

RSS Dalarna deltar i SKR:s kvinnofridssatsning under perioden 2021-2023. Under satsningen samverkar RSS Dalarna med Länsstyrelsen Dalarna i det regionala utvecklingsarbetet för att förstärka och komplettera det pågående utvecklingsarbetet inom mäns våld mot kvinnor i länet. RSS Dalarna har i uppdrag att ta fram en regional samverkansöverenskommelse om kvinnofrid efter beslut från Välfärdsrådet och av Länschefsnätverket.

Regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering

I juni 2021 fattade Länschefsnätverket beslut om att en regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering skulle bildas. Styrgruppen består av representanter med adekvata kompetenser och professioner inom området och kommer från länets kommuner, Region Dalarna, Högskolan Dalarna samt Dalarna Science Park. Styrgruppens vision för arbetet är:

Ett Dalarna där alla medborgare har tillgång till den välfärdsteknik och digitalisering de behöver (för att leva ett fullgott liv).

En regional referensgrupp håller på att bildas och styrgruppen har påbörjat arbetet med en kartläggning över länet rörande pågående arbete kring välfärdsteknik och digitalisering.

Regionalt implementeringsstöd

Uppdraget syftar till att ta fram ett generellt implementeringsstöd kopplat till regional samverkan. Uppdraget har genomförts med implementeringen av den regionala samverkansöverenskommelsen (RÖK) och det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för missbruk och beroende som ”pilot”. Uppdraget har bedrivits med LPO Psykisk hälsa som styrgrupp och till uppdraget har även en referensgrupp varit anknuten. Inom ramen för uppdraget initierades bland annat ett nätverk för framtagande av lokala samverkansöverenskommelser (LÖK:ar) för att stödja och följa arbetet med dessa.

Som ett resultat av ovanstående samt såväl externa som interna omvärldsbevakande dialoger lanserades implementeringsstödet IRIS, Implementering av och i regional samverkan, hösten 2022. IRIS är utformat som ett stöd i flera delar och finns att ta del av här. IRIS är utformat med bland annat Folkhälsomyndighetens stöd som inspiration och representanter från RSS Dalarna medverkar i Folkhälsomyndighetens nya webstöd.

RSS stöttar nu spridning och användning av implementeringsstödet. IRIS kommer att användas som stöd i olika utvecklingsarbeten framgent, t.ex. kopplat till omställningsarbetet God och nära vård. Information och dialog kring IRIS sker också i samverkan med bland annat Högskolan Dalarna och SKR.

Behovsanalys – stöd för evidensbaserad praktik

Uppdraget har genomförts mot bakgrund av Länschefsnätverkets beslut om flera långsiktiga samverkansinsatser på området psykisk hälsa och missbruk (skadligt bruk) och beroende. Behovsanalysen har under processens gång utvecklats till att ta avstamp i ett bredare, och därmed mer verksamhetsövergripande, perspektiv utifrån RSS uppdrag att stödja förutsättningarna för en evidensbaserad praktik (EBP) inom ramen för socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård och i regional samverkan.

Syftet med behovsanalysen har varit att undersöka hur den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kan stödja socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård i att bedriva evidensbaserad praktik. 

Behovsanalysen har innefattat 1) omvärldsspaning och dialog i syfte att ge en övergripande bild av nuläget i länet avseende samhällsutmaningar och behov hos Dalarnas befolkning, 2) sammanställning av resultat från Öppna jämförelser med fokus på kategorin Kunskapsbaserad verksamhet, mer specifikt systematisk uppföljning och 3) sammanställning av resultat från SKR:s årliga Brukarundersökningar. Till uppdraget knöts en referensgrupp.

Av omvärldsspaning och dialog framkom olika typer av samhällsutmaningar kopplade till medborgarnas livsvillkor samt ojämlikheten i kommunernas behov och förutsättningar, inklusive utmaningar avseende jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Analysen av nyckeltal kring systematisk uppföljning i Öppna jämförelser visade att endast ett fåtal Dalakommuner, oavsett verksamhetsområde, rapporterat att detta ingår i verksamhetens arbetssätt. Dialogen med referensgruppen bekräftade att systematisk uppföljning är ett område med många utmaningar och som inte har den prioritet det förtjänar i verksamheten. En sammanställning av Dalakommunernas deltagande i Brukarundersökningarna visade att detta varierat de senaste åren.

Nulägesbilden i länet illustrerar behovet av samverkan för att uppnå jämlika levnadsvillkor i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) har ett regionalt samverkansuppdrag i syfte att utveckla och stödja delarna i en evidensbaserad praktik. Stödet behöver utformas långsiktigt och syfta till att systematiskt stärka förutsättningarna för en evidensbaserad praktik i allmänhet och systematisk uppföljning i synnerhet på flera olika nivåer parallellt och gärna med avstamp i redan pågående uppdrag och utvecklingsområden i länet. Behovsanalysen kommer därmed att ligga till grund för kommande utvecklingsarbeten avseende systematisk uppföljning, exempelvis kopplat till Brukarundersökningarna.

God och nära vård

Uppdraget syftar till att stödja det regionala omställningsarbetet till God och nära vård med fokus på länets kommuner. Arbetet utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna (2022-2030) som är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner.

Den 27 april 2022 fattade Välfärdsrådet beslut om rekommendation att anta den länsgemensamma strategin och nu väntar efterföljande politiska beslut i Dalarnas 15 kommuner och i Region Dalarna.

Läs mer om Dalarnas arbete med God och nära vård.

Regional Brukarinflytandesamordnare (BISAM)

Med en BISAM för brukarinflytande så ökar möjligheterna att nå ut till brukarrörelsen regelbundet, för att inhämta erfarenheter och synpunkter i förändrings- och förbättringsarbeten. Samordnaren är anställd i Utvecklingsenhet Division psykiatri och habilitering men har placering inom RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd mot bakgrund av att samordnarens roll till stor del handlar om att stödja samverkan och vara en naturlig kontaktväg mellan brukarrörelsen och verksamheter inom region och kommuner. Läs mer om arbetet: Brukarinflytande Dalarna.

2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022. Dalarnas regionala handlingsplan för psykisk hälsa redovisar pågående utvecklingsarbete inom området som sker i samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.

Regional suicidpreventionssamordnare

Region Dalarna har antagit en strategi för suicidprevention och har en samordnare anställd med uppdrag att stödja utvecklingen av ett långsiktigt, tvärsektoriellt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete i länet. Samordnarens uppgift är att ytterst sett bidra till att öka kunskap och medvetenhet kring psykisk ohälsa för att minimera antal suicid i länet. Det pågår olika riktade insatser för att öka kunskapen om suicid och för att utveckla det suicidpreventiva arbetet. Det finns också ett regionalt nätverk för suicidprevention.

Samordnaren är anställd i Utvecklingsenhet Division psykiatri och habilitering men har placering inom RSS Dalarna / Avdelningen för Hälsa och välfärd mot bakgrund av att samordnarens roll till stor del handlar om att stödja samverkan mellan olika verksamheter/aktörer som t.ex. kommuner och regionens hälso- och sjukvård.

Läs mer under Suicidprevention Dalarna

LPO-samordnare

För att stödja arbetet som syftar till att länets invånare får en jämlik,  kunskapsbaserad, god vård och omsorg av hög kvalitet så har en samordnare och administrativ stödfunktion inrättats som stöd till länets lokala  kunskapsstyrningsarbete där kommuner och regionen samverkar inom ramen för s.k. lokala programområden (LPO). Funktionen har syftat till att främst stödja uppstarten av LPO:erna.

Länets kommuner och regionen samverkar i dessa 6 LPO:er:

  • Barn och ungas hälsa
  • Äldres hälsa och palliativ vård
  • Psykisk hälsa
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
  • Levnadsvanor
  • Primärvårdsråd

I rollen som samordnare ingår i uppdraget att ge ett kvalificerat stöd och service till ledamöterna i de sex LPO:erna liksom till andra chefer och medarbetare som involveras i LPO:ernas arbete. Det innebär bland annat:

- samordna och planera arbetet i respektive LPO t.ex. beredning, genomförande av möten, ärende- och dokumenthantering m.m.                  - bevaka det nationella och regionala utvecklingsarbetet som berör respektive LPO.
- organisera olika aktiviteter, seminarier, konferenser m.m.
- ansvara för relevant kommunikation och webpublicering mm.

Rollen har sin organisatoriska hemvist på RSS Dalarna. I uppdraget ingår att säkerställa att arbetet som sker i LPO sprids och förankras i länets kommuner samt i RSS regionala samverkansorgan.