Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur- RSS Dalarna

Stödjer utvecklingen mot en evidensbaserad praktik. Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur, RSS Dalarna, verkar på länsnivå för kunskapsstyrning, kunskapsutveckling och samverkan mellan länets femton kommuner samt mellan kommunerna och regionen.

Region Dalarna och länets femton kommuner har tecknat ett avtal om en gemensam långsiktig finansiering av RSS. RSS Dalarna drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd på Region Dalarna.

RSS Dalarna ska:

 • bidra till samverkan i frågor som rör socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och region

 • vara nationell dialogpart för att stödja huvudmännen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning

 • verka för inflytande och delaktighet – från de invånare som har behov av vård och omsorg.

 • stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå, vilket kan innebära att:
  - identifiera behov av kunskapsutveckling.
  - samla och sprida bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap och beprövad erfarenhet.
  - stödja systematisk uppföljning och analys.
  - stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering.
  - stödja kompetensutveckling.

RSS Dalarna stödjer därför både länets kommuner och regionen i arbetet med att utveckla socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. Arbetet med att stödja en evidensbaserad praktik utgår ifrån en sammanvägning av brukarens erfarenheter, den professionella expertisen samt bästa tillgängliga kunskap i form av kunskap från forskning men också lokala data.

Sedan början av 2020 pågår en samordning av arbetet som bedrivs inom RSS Dalarna med regionens kunskapsstyrningsorganisation. Läs mer längre ned.

Är länken mellan nationell och kommunal nivå

RSS Dalarna är länken mellan nationell och kommunal (lokal) nivå. För att stötta utvecklingen i länet är det därför viktigt att fånga upp lokala behov, från både invånare och verksamheter. Likaså är det viktigt att sprida och stödja implementering av kunskap som tas fram på den nationella nivån, men även bidra med ett regionalt perspektiv genom att stärka arbetet med analyser, systematisk uppföljning m.m.

Det konkreta arbetet sker genom att avdelningens utvecklingsledare/ processledare stödjer och leder olika utvecklingsuppdrag. Till uppdragen knyts olika arbetsgrupper bestående av representanter och funktioner från kommuner och regionen.

Uppdragen kan ha sin utgångspunkt i den nationella nivån genom t.ex. kunskapsstöd som ska spridas och implementeras eller genomförandet av insatser utifrån statliga överenskommelser och stimulansmedel. Uppdragen kan också utformas och skapas utifrån regionala och lokala behov och prioriteringar.

Uppdragen sker utifrån formulerade direktiv och/eller uppdragsbeskrivningar beslutade av Länsnätverket för förvaltningschefer och/eller Välfärdsrådet.

Klicka på länken nedanför för att läsa mer om de olika uppdragen som RSS Dalarna arbetar med just nu.

Samordning med regionens kunskapsstyrning

Sedan början av 2020 pågår ett samarbete mellan RSS Dalarna och Region Dalarnas kunskapsstyrningsorganisation. Detta sker bland annat genom en samordning av arbetet inom den struktur som regionernas kunskapsstyrningssystem har fastställt. Samordningen tar sin utgångspunkt i de sex programområden där regioner och kommuner samverkar (läs mer i avsnittet Kunskapsstyrning och evidensbaserad praktik).

Syftet med att samordna arbetet i en gemensam struktur är att undvika parallella strukturer och grupperingar samt skapa en helhet kring alla samverkansfrågor inom de olika områdena. Syftet är också att öka samverkan mellan regionen och kommunerna Genom att regionen och kommunerna tar ett gemensamt ansvar inom de olika programområdena stärks förutsättningarna för ett lokalt evidensbaserat arbete av hög kvalitet.

Det sker också flera andra samverkansuppdrag och utvecklingsarbeten utanför de sex programområdena.

Vilka är vi som arbetar på RSS Dalarna?

Information och kontaktuppgifter till RSS Dalarna