Förskrivarkompetens hjälpmedel för urinblåsa/tarm

Verksamhetschefen ansvarar för att utse förskrivare med rätt kompetens för uppgiften. Förskrivaren ska ha både formell och reell kompetens. Förskrivaransvaret kan inte delegeras.

Förskrivaren ska kunna bedöma behovet, prova ut och instruera användaren samt ansvarar för utvärdering och uppföljning av förskrivna hjälpmedel.

Enligt Dalarnas vårdprogram vid urininkontinens/blåsdysfunktion rekommenderas att förskrivaren har grundläggande kompetens:

7,5 Hp ”Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion” eller motsvarande högskoleutbildning.

Alla som utses till förskrivare ska genomgå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar och delta vid de kurser för förskrivare som erbjuds av Dalarnas Hjälpmedelscenter.

  • Baskurs –förskrivning av inkontinenshjälpmedel, heldag
  • Fördjupningskurs 1- Basal utredning vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Kontinenssamordning Dalarnas Hjälpmedelscenter

E-post: kontinenssamordning.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se

Inger BlomgrenKontinenssamordnare

Telefon: 0243-49 78 39
E-post: inger.blomgren@regiondalarna.se