Digital delaktighet och MIK

Länsbiblioteket ska arbeta för att öka den digitala delaktigheten i Dalarna genom att:

  • synliggöra bibliotekens roll för medborgarnas digitala delaktighet i beslutsfattares ögon.
  • stärka bibliotekspersonalens digitala kompetenser genom att arbeta aktivt i den statliga satsningen Digitalt först med användaren i fokus
  • stärka bibliotekschefer i deras roll för förändringsledning och digital transformation.
  • stödja och sprida kunskap om utvecklingen av Digidelcenter i länet.
  • utveckla digitala lösningar för länsbibliotekets utbud till biblioteken genom metod­utveckling, kompetensutveckling och teknikanskaffning.
  • lyfta frågan om tillgängliga digitala medier för folkhögskolornas studerande med läshinder. 
  • lyfta perspektivet digital delaktighet i regional digital strategi.