LAG Diabetes

Lokal arbetsgrupp för diabetesvård.

Medlemmarna i LAG Diabetes består av läkare och diabetessjuksköterskor från primärvård och specialiserad sjukhusvård, en representant från Dalarnas läkemedelskommitté terapigrupp endokrinologi-diabetes, regionens diabetessamordnare samt en patientföreträdare från Dalarnas läns diabetesförening.

Vid behov adjungeras ytterligare kompetens så som läkare från Barn- och ungdomsmedicin, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), en diabetesintresserad sjuksköterska från någon av regionens kommuner, dietist, representant från Högskolan Dalarna och fotterapeut.

En viktig egenskap för medlemmarna är att inneha god erfarenhet och kompetens av diabetesvård samt inneha förtroende inom diabetesprofessionen och ha ett intresse och vilja till förbättringsarbete

LAG Diabetes träffas 2-3 gånger per termin. Viktiga arbetsuppgifter är att vara mottagare av nationella kunskapsunderlag samt att vara ansvarig för implementering och uppföljning av dessa. LAG Diabetes ska stödja chefer och diabetesteam, ansvara för utbildningsinsatser och nätverksträffar samt utforma informationsmaterial till vårdgivare och personer med diabetes.