Övriga samverkansdokument

Här finns övriga regionala dokument som är framtagna och beslutade i samverkan mellan kommun och region eller kommunerna själva. För dessa dokument ansvarar inte RSS för uppdatering och revidering.

Nedan återfinns övriga regionala samverkansdokument grupperade efter målgrupp eller kunskapsområde. Under våren 2024 togs ett samlat grepp om att se över alla dokument då flera hade löpt ut eller var på väg att löpa ut. I juni beslutade Länschefsnätverket om ett antal åtgärder där så ansågs nödvändigt för en del av dokumenten. Ett arbete kan därmed påbörjas för uppdatering, revidering eller avveckling av dokumenten. Alla dokument finns upptagna i en samlad matris där även föreslagna åtgärder finns listade. 

Samlad matris över samverkansdokumenten - uppdaterad juni 2024. (pdf, 2 sidor)

Samordnad individuell plan (SIP)

En ny samlingssida för allt aktuellt material rörande SIP är under framtagande och kommer då att ersätta denna sida.

Länsövergripande riktlinje SIP 2023 (pdf, 16 sidor)

Samordnad individuell plan (word, 2 sidor)

Möteskallelse SIP (pdf, 1 sida)

Samtycke SIP (pdf, 2 sidor)

Uppföljning SIP (pdf, 1 sida)

Checklista vid anslutningsproblem (pdf, 1 sida)

Hur du hittar information från sip modulen (pdf, 1 sida)

Lathund TakeCare samverkan kring SIP (pdf, 19 sidor)

Stöddokumentation SIP (word, 1 sida)

Du som har ett samordningsansvar kan fördjupa dig ytterligare i SIP och ta del av en kostnadsfri webbutbildning om SIP under Region Dalarnas sidor om God och nära vård. Utbildningar SIP

ÖK Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Ett arbete med att göra en översyn av överenskommelsen har initierats under 2024 och en arbetsgrupp kommer att ligga under LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Överenskommelse - Rehabilitering, habilitering, hjälpmedel justerad nov 2022 (pdf, 10 sidor)

Vägledning Rehabilitering, habilitering, hjälpmedel justerad nov 2022 (pdf, 13 sidor)

Implementeringsstöd - Överenskommelse rehab hab hjälpmedel (pdf, 1 sida)

Bilaga 1 Hantering av kostnader för hjälpmedel (pdf, 15 sidor)

För "Frågor och svar" om överenskommelsen samt övrigt material från arbetsgruppens arbete med implementering av överenskommelsen följ länken.

Mer info om ÖK Rehabilitering, habilitering inkl hjälpmedel

Rehabilitering efter Covid-19

Rehabiliteringskedja (pdf, 3 sidor)

Enkät uppföljning covid (pdf, 5 sidor)

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den länsövergripande SUS-överenskommelsen och tillhörande bilagor är ännu aktuell och gäller tills vidare. En revidering av överenskommelsen pågår alltjämt och kommer att vara klar i samband med att Region Dalarna byter journalsystem till Cosmic och samverkansmodulen Link under 2025. Bland annat föreslås att riktlinjerna och processfärgerna tas bort. En utökad arbetsgrupp är under bildande för arbetet med revidering av överenskommelsen och hantering av en del utestående frågor.

Aktuella dokument

Länsövergripande överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf, 13 sidor)

Ersättningsmodell (pdf, 12 sidor)

Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning (pdf, 16 sidor)

Hemgångsrutin patient (pdf, 4 sidor)

Hemgångsrutin personal (pdf, 4 sidor)

Regelverk och handledning distanskontakt (ppt, 10 sidor)

Länsövergripande rutin för samverkan vid utskrivning under storhelger och röda dagar - ny 2023 (pdf, 2 sidor)

Lathund för kortansvarig och beställare av kommunanvändare (doc, 3 sidor)

Mer information om lagen som rör utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SUS)  och arbetet som rör utskrivning hittar du på följande länk.

Mer information om SUS

Hemsjukvård

Under 2023-2024 har ett arbete påbörjats med att revidera och uppdatera nuvarande hemsjukvårdsavtel med målet att ha ett nytt avtal på plats den 2025-01-01.

Avtal hemsjukvården (pdf, 10 sidor)

Förtydligande av hemsjukvårdsavtalet (pdf, 17 sidor)

Vårdbegäran för in- och utskrivning i hemsjukvård och hembesök (word, 1 sida)

Demensvård

Vårdprogrammet fick en mindre revidering under 2023 men kommer så småningom att ersättas av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom.

Länsgemensamt vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Dalarna - reviderat 2023-03-13 (pdf, 27 sidor)

Vårdprogram hjärtsvikt

Länschefsnätverket beslutade i juni 2024 om förlängning av vårdprogrammet (1 år) med nytt giltighetsdatum till 2025-05-31. Fram till dess kommmer arbetsgruppen påbörja en revidering av nuvarande vårdprogram.

Länsgemensamt vårdprogram - hjärtsvikt 2022 (pdf, 34 sidor)

Bilaga 1 Checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)

Bilaga 2 Checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf,2 sidor)

Bilaga 3 Checklista återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)

Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna (pdf, 4 sidor)

Bilaga 5 Arbetsterapiprogram hjärtsvikt (pdf, 11 sidor)

Bilaga 6 Checklista Förslag organisation hjärtsviktsmottagning (pdf, 2 sidor)

Bilaga 7 Checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning (pdf, 1 sida)

Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp (pdf, 5 sidor)

Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp instruktioner (pdf, 2 sidor)

Vårdprogram blåsdysfunktion

Länsgemensamt Vårdprogram blåsdysfunktion (pdf, 26 sidor)

Kartläggning Kvinnofrid

Kartläggning Kvinnofrid, våld i nära relation i Dalarna 2020 (pdf, 21 sidor)