Stöd i arbetet God och nära vård

Nedan hittar du filmer, presentationer och annat material som kan vara ett stöd i arbetet mot en nära vård.

God och nära vård är ett omställningsarbete till framtidens hälso- och sjukvård. Alla berörs och behöver bidra, oavsett roll och funktion. Därmed behöver var och en landa i vad omställningen innebär.

Avdelning God nära vård har nu påbörjat ett material för verksamheter att använda  vid t.ex. APT, som stöd för omställningsarbetet. En första presentation ”Del 1” med grundläggande information om vad omställningen innebär i stort är en inspelad presentationsfilm på 16 minuter med avslutande reflektionsfrågor. Denna presentation följs upp med en ”Del 2”, en presentationsfilm på 6 minuter, där vi fördjupar oss i Dalarnas strategi och färdplan för God och nära vård. 

Presentation del 1 (film)

Presentation del 2 (film)

Självskattning God och nära vård i Dalarna

Självskattningen utgår ifrån den Länsgemensamma strategin med målbild och färdplan för God och nära vård i Dalarna 2022-2030 och är ett av tre sätt att följa upp omställningen i länets kommuner och Region Dalarna.

I självskattningen tas ställning till hur väl ett antal påståenden stämmer in på den egna verksamheten. Utifrån svaren genereras en poäng som visar hur verksamheten ligger till t.ex. var det finns styrkor och utmaningar i omställningsarbetet för God och nära vård.

Det finns inga rätt eller fel utan det är ett verktyg som syftar till att ge en överblick av läget i den enskilda verksamheten så att resurser och insatser kan riktas rätt i omställningsarbetet.

Förutom att ge en nulägesbild kan självskattningen även användas för att mäta utveckling över tid genom att den upprepas, t.ex. årligen eller två gånger per år.

Självskattning (pdf, 3 sidor)

Illustration självskattningstabell

Infografiken är ett verktyg för uppföljning och innehåller 20 nyckeltal som är uppdelade utifrån de fem delmålen (Nära för mig, Nära för alla, Nära i hela Dalarna, Nära mellan oss, Nära till hälsa) för God och nära vård i Dalarna.

I Infografiken presenteras värden för olika år samt förändringar dels över tid och dels i jämförelse med övriga kommuner och regioner i landet. Förändringen visas med hjälp av pilar och färger (när resultateten går att värdera). När det rör sig om information presenteras endast värdet (utan pilar och färger). När könsuppdelad statistik finns att tillgå för nyckeltalen presenteras den för kvinnor respektive män för att se både skillnader och likheter. För att sedan veta om skillnaderna är motiverade eller omotiverade krävs fördjupade analyser.

Pilen visar på utvecklingen sett över tid, alltså trenden. Färgen visar på hur Region Dalarna och länets kommuners resultat står sig i jämförelse med övriga regioner och kommuner i landet.

Några utav nyckeltalen är under utveckling nationellt därför finns det inga regionala och lokala resultat att presentera.

Instruktion Infografik (film)

Presentation Infografik konferens 28 april 2023 (pdf, 99 sidor)

Infografik bild för bild 2023 (pdf, 20 sidor)

Infografik för God och nära vård Dalarna 2023 (pdf, 1 sida)

Övergripande analys infografik 2023 (pdf, 90 sidor)