Till dig som ska transfundera

Förberedelser inför transfusion

 1. Kontrollera i InterInfo om blodgruppssvar finns.

 2. Om patienten inte är blodgrupperad med personnummer eller reservpersonnummer, tag ny blodgruppering enligt provtagningsanvisningarna.

 3. Beställning av blodkomponenter.

Beställning av blodkomponent

Prov för blodgruppsbestämning och prov för BAS-test alternativt MG-test (test mottagare - givare) ska i normalfallet tas vid två separata tillfällen.

Använd remiss transfusionsmedicin

Erytrocyter

Inför transfusion av erytrocyter ska förenlighetsprövning, BAS-test eller MG-test, göras.

 • BAS-test är tillämpbar för patienter som saknar irreguljära erytrocytantikroppar (visas i InterInfo): Ta prov för BAS-test enligt provtagningsanvisningar. Ange önskat antal erytrocytenheter på blodbeställningen och till när de önskas, datum och klockslag.
 • BAS-test är ej tillämpbar för patienter som, enligt InterInfo, har irreguljära erytrocytantikroppar, eller är DAT-positiv. MG-test krävs: Tag prov för MG-test enligt provtagningsanvisningar. Ange önskat antal erytrocytenheter på blodbeställningen och till när de önskas, datum och klockslag.

Plasma och trombocyter

Vid beställning av plasma och trombocyter behöver ej prov för BAS-test eller MG-test tas. Patienten ska vara blodgrupperad.

Hämtning av blodkomponent

Den som hämtar blodkomponent ska ha skriftlig uppgift om personnummer och namn på patienten, samt veta vilken typ av komponent som ska hämtas.

Blodcentralen använder personnummer som första identitet och kan inte lämna ut blodkomponenter på ofullständiga uppgifter som t ex "Kalle Karlsson".

Reserverade erytrocyter och plasma förvaras i blodutlämningskylar som finns i låsta utrymmen vid respektive blodcentral, dit sjukhuspersonal har låskort eller nyckel.

För hygien och sekretess används särskilda plastpåsar för transport. De hänger bredvid blodutlämningskylen. Blodkomponenter får ej förvaras i plastpåsarna efter transport. Plastpåsarna skall ej återanvändas.

Reserverade trombocyter förvaras inne på blodcentralen och lämnas ut av personalen.

Reservationstid för blodkomponenter framgår av transfusionsdokumentet och är vanligtvis 2 dygn.

Erytrocyt- och plasmaenheter kan på Falu Lasarett skickas i rörpost till de flesta avdelningar. Varje enhet levereras i skyddande plastpåse av hygieniska skäl.

OBS! Trombocytenheter skickas ej i rörpost.

Transport av blodkomponenter inför transfusion i hemmet

Transport av blodkomponent för transfusion i hemmet sker i kylväska för att minska risken för yttre temperaturpåverkan från sol/värme och kyla. Trombocytkoncentrat transporteras separerade från andra blodkomponenter på grund av olika krav på lagringstemperatur

Förvaring före transfusion

Transfusion av erytrocyter/plasma bör påbörjas i direkt anslutning till att de hämtats från blodcentralen eller tagits ur blodkyl, senast inom 1 timme.

Godkända blodkylar, utanför blodcentralerna, för förvaring av erytrocyter/plasma finns endast vid Falu lasarett på IVA, UVA och C-OP. Respektive avdelning returnerar erytrocyter/plasma från dessa blodkylar till blodcentralen när patienten lämnar avdelningen eller när reservationstiden har gått ut.

Trombocyter förvaras på blodcentralen och bör hämtas i direkt anslutning till transfusion. Dessa behöver då inte vaggas kontinuerligt. Trombocyter får aldrig utsättas för kyla!

Transfusion

Transfusion ska påbörjas i direkt anslutning till att blodkomponenten hämtats från blodcentralen. Tiden för transfusionen bör inte överstiga 4 timmar efter att blodkomponenten hämtats. Om blodkomponenten måste värmas före transfusion får endast blodvärmare som är avsedda för ändamålet användas. Blodvärmare ska kontrolleras med avseende på inställning och funktion så att överhettning inte riskeras.

Den som påbörjar en transfusion ska kontrollera att (se SOSFS 2009:28):

 • patientuppgifterna på blodenhetens transfusionsdokument överensstämmer med patientens styrkta identitetsuppgifter
 • transfusionsdokumentets uppgifter om tappningsnummer och komponentkod överensstämmer med uppgifter på blodenhetens etikett
 • blodenhetens särskilda egenskaper stämmer överens med ordinationen
 • erytrocytenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens (jämför transfusionsdokumentets uppgift om blodgrupp med uppgifterna på blodenheten) se princip för förenlighet
 • förenlighetsprövningen för erytrocytenheten är godkänd
 • hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits och att hemolys, missfärgning, grumlighet, läckage eller koagel inte förekommer
 • reservationstiden inte har överskridits

Använd transfusionsaggregat enligt avdelningens föreskrifter. Ett transfusionsaggregat får användas i högst 4 timmar.

När enheten har anslutits till patienten ska den som utför transfusionen (se SOSFS 2009:28):

 • ta journaletiketten från påsen
 • fästa den på avsedd plats på transfusionsdokumentet
 • skriva datum, tidpunkt och signatur
 • utföra transfusionsrapportering enligt "Aktiv transfusionsrapportering" följa av läkare ordinerad transfusionshastighet
 • avsluta transfusionen senast 4 timmar efter att den påbörjats
 • observera patienten under transfusionen och den närmaste tiden efterlämna ett par mL blod kvar i påsen efter avslutad transfusion
 • spara blodenheten i minst 2 timmar efter avslutad transfusion för eventuell utredning av transfusionsreaktion - kasseras därefter
 • dokumentera transfusionen i journal enligt lokala rutiner

Princip för förenlighet

förenlighetsprincip modell

Av blodenhetens följesedel framgår att vald blodgrupp är förenlig mellan blodenhet och patient i de fall utvald blodgrupp avviker från patientens egen.Trombocyter ges oberoende av blodgrupp.

Då plasma alltid är filtrerad (= erytrocyt- och leukocytbefriad) behöver hänsyn ej tas till RhD.

Ej använda blodenheter

Blodenheter som inte ska användas återlämnas omgående till blodcentralen.
Har blodenheter förvarats längre tid än en timme i rumstemperatur, ange hur länge och återlämna dem till blodcentralen.

 

Även skadade eller på annat sätt förstörda blodenheter återlämnas till blodcentralen.

Det är viktigt för spårbarhet (t ex i samband med smittspårning) att blodcentralen alltid erhåller information om att blodenheten inte är given till den avsedda patienten.

Trombocyter får aldrig förvaras i kyla utan ska snarast lämnas till blodcentralen om de inte behövs till den patient de är avsedda för.

Erytrocyt- och plasmaenheter kan återsändas i rörpost. Varje enhet måste av hygieniska skäl läggas i plastpåse före avsändande.