Provtagning

Provtagning sker i enlighet med SOSFS 2009:29 kap 3, transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar 1-6 §. Provtagning för blodgruppering och förenlighetsprövning ska ske vid skilda tillfällen.

Identitetskontroll

I direkt samband med provtagningen kontrolleras patientens identitet. Det görs antingen genom att patienten själv får uppge sitt personnummer och namn (eventuellt endast födelsedatum och namn), eller genom att uppgifter hämtas från ett identitetsband som är fäst på patienten.

Remissen och provtagningsrörets etikett ska också kontrolleras så att båda har korrekta och lika identitetsuppgifter.

Patient som kommer för poliklinisk provtagning ska styrka sin identitet genom att visa godkänd legitimation, exempelvis körkort. Det förekommer att patienter, av olika orsaker, använder någon annans identitet. Det kan få allvarliga konsekvenser för båda individerna. Se SOSFS 1992:2

Godkända identitetsuppgifter

  • Efter- och förnamn samt personnumret, inklusive sekelsiffror, enligt befolkningsregistret.

  • Samordningsnummer, ersätts med reservnummer, p.g.a. att vissa system inte accepterar samordningsnummer.

  • För patienter som saknar personnummer, t ex nyfödda och utländska medborgare, används reservpersonnummer hämtat ur TakeCare eller annan datoriserad patientjournal. Undantag för spädbarn då personnummer eller reservpersonnummer ej går att hämta, t.ex. vid hemförlossning. Då anges födelsetid, efternamn, kön och identitetsnummer.

  • För nyfödda med personnummer och reservpersonnummer anges efternamn, kön, eventuellt tvilling samt identitetsnummer enligt identitetsband.

  • För okända patienter anges reservpersonnummer för oidentifierad patient. Regleras i SOSFS 1989:1

  • Skyddad identitet anges 12-siffrigt personnummer. (Beslut av Skatteverket) i namnfältet står "Skyddad identitet".

Namnunderskrift

Identitetskontroll ska göras även om patienten är känd för provtagaren. Den som tar provet ska i direkt samband med provtagningen, intyga med sin namnunderskrift att identitetskontroll är gjord. Det finns en särskild plats på remissen där provtagaren ska skriva sitt namn.

Om provtagaren glömmer att underteckna remissen måste provet tas om eftersom provets identitet inte är styrkt.

Märkning av prov

Innan provtagningen påbörjas ska provrören vara märkta med en etikett med patientens namn och personnummer, inklusive sekelsiffror, enligt befolkningsregistret. Som förnamn anges det korrekta, inte smeknamn eller förkortning.

Om etiketten lossnar från provröret efter provtagningen ska provet kasseras och nytt prov tas.

Ofullständiga uppgifter

Remisser som inte är underskrivna och remiss/rör som har otydligt namn och/eller personnummer, kasseras. Blodcentralen kontaktar avdelningen och en avvikelse skrivs.

Blodsmitta

Enligt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om skydd mot blodsmitta, AFS 1986:23 gäller följande:

§9 Behållare som innehåller blod som är, eller med stor sannolikhet kan antas vara smittförande skall märkas med texten "BLODSMITTA" i svart på gul botten. Transport av sådant blod skall ske i dubbla, vätsketäta behållare. Den yttre behållaren bör vara genomsynlig. Om den yttre behållaren inte är genomsynlig skall även den märkas med texten "BLODSMITTA".