Aktiv transfusionsrapportering

Rapportering av slutanvändning är myndighetskrav enligt Blodsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om blodtransfusion. Blodcentralen får inte lämna ut blod till en vårdenhet som inte aktivt rapporterar transfusioner.

Rapportera i InterInfo

  1. Logga in via TakeCare på aktuell blodmottagare. OBS! Den som är inloggad kommer att stå som ansvarig för transfusionen
  2. Välj blodenhet (tappningsnummer och komponentkod) via förteckningen över reserverade enheter, eller läs med streckkodspenna på journaletiketten
  3. Kontrollera datum för transfusionen, korrigera vid behov
  4. Tryck på knappen Registrera för att rapportera

Om InterInfo inte är direkt tillgängligt

  1. Ta journaletiketten från påsen och fäst den på avsedd plats på transfusionsdokumentet
  2. Skriv datum och tidpunkt för påbörjad transfusion samt signatur
  3. Rapportera i InterInfo vid ett senare tillfälle så snart som möjligt

Uppföljning

Varje vecka gör blodcentralen en kontroll av blodenheter som inte har rapporterats. En lista skickas till berörda avdelningar/vårdenheter med uppmaning att utföra transfusionsrapporteringen.

Undantag

För rapportering av slutanvändning av akutblod samt blodenhet som medföljer patient ska transfusionsdokumentet med klistrad och signerad journaletikett sändas till blodcentralen för transfusionsrapportering.

Om avvikelse inträffat vid provtagning inför transfusion, eller i samband med transfusion, meddela detta i Synergi. Kontakta närmaste blodcentral om något måste åtgärdas akut.

Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29 Kapitel 6 Anmälan av avvikande händelser

1§ Verksamhetschefen ska i enlighet med de specifikationer som har fastställts av den blodcentral som har utlämnat en blodenhet som har använts vid en transfusion ansvara för att blodcentralen utan dröjsmål underrättas om

1.allvarliga biverkningar som har misstänkts eller konstaterats under eller efter transfusionen (transfusionskomplikationer) och som kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet, och

2.upptäckta fel på en blodpåse, på påsens märkning eller på bifogad dokumentation.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har i Föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen.

Spårbarhet är ett nyckelbegrepp och blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodkomponenter använts - transfunderats till viss person, ingått i läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodkomponenter som givits.

Reglerna är strängt formulerade: "En blodenhet får lämnas ut till transfusion, om den verksamhet inom hälso- och sjukvården (...) som har rekvirerat enheten har rutiner för att dokumentera, bevara och rapportera uppgifter om en utlämnad blodenhets slutliga användning" (SOSFS 2009:29 5 kap 1 §). I rapporteringsplikten ingår även att meddela blodcentralen om transfusionsreaktion inträffat.