Flicka som läser bok.

Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp och enligt regionens kultur- och bildningsplan ska barnperspektivet vara en utgångspunkt i verksamheten.

Länsbiblioteket har en konsulent som arbetar med barn och unga i fokus. Konsulenten är ett stöd för barn- och ungdomsbibliotekarierna i länet och arbetar för samverkan och utbyte inom gruppen. Länsbiblioteket ingår i Region Dalarnas samverkansråd för barn- och ungdomsfrågor. 

Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med barnperspektivet. Det kan handla om att utbilda bibliotekarier i Barnkonventionen eller bidra till att utvecklingen av bibliotekens aktiviteter genom att analysera vad som görs i relation till teori och forskning. Vårt arbete kan också handla om att kartlägga och utveckla kommunbibliotekens samarbete med barnhälsovården i länet om små barns språkutveckling.

Utbildning och studiedagar

För att tillsammans diskutera och reflektera över frågor som rör barn och bibliotek erbjuder vi löpande fortbildning och studiedagar antingen i egen regi eller tipsar om utbildning på andra håll. 

Omvärldsbevakning

I vårt uppdrag ingår också att omvärldsbevaka och vi arbetar löpande med att läsa, bevaka ny forskning och nya projekt, vilket vi delar med oss av i vår egen kommunikation.

I Bibliotekslagen § 8 står det att ”folkbiblioteken ska arbeta för att främja barns språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. Det innebär att vi – som land och i alla instanser och grenar av samhället – alltid ska ha barnens bästa för ögonen när vi fattar beslut som rör dem. När Barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär detta att alla instanser i samhället som arbetar med barn och unga enligt lag ska utgå från barnkonventionen som helhet i alla beslut som rör barn.

Kontakt

Malin Magnusson BarleBibliotekskonsulent barn och unga

Telefon: 072-143 81 77
E-post: malin.magnussonbarle@regiondalarna.se