För privata omvårdnadsföretag

Tandvårdsstödet N-tandvård för boende på privata vårdhem.

Personer folkbokförda i Dalarna

Brukare som får omvårdnad av privata företag hänvisas till ansvarig biståndshandläggare i den kommun brukaren är folkbokförd.

Personer folkbokförda utanför Dalarna

Giltigt N-tandvårdskort krävs och utfärdas av det landsting/Region där brukaren är folkbokförd. För kontaktlista till landets tandvårdsenheter ring Tandvårdsstöd Dalarna. 

Hur går det till?

Den som får N-tandvårdskort tillfrågas om årlig uppsökande munhälsobedömning önskas. Om brukaren tackar ja lämnas uppgift om detta till det lokala uppsökande tandvårdsteamet. Den uppsökande munhälsobedömningen är kostnadsfri för brukaren.

För N-tandvård på tandklinik, betalar brukaren avgift enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Tandvårdskostnaden betalas av det landsting eller region där brukaren är folkbokförd.

Munvårdsutbildning

Munvårdsutbildningar för personal på det privata vårdhemmet sköts likaså av det lokala tandvårdsteamet. Det är lämpligt att ansvarig sjuksköterska på vårdhemmet sköter kontakten med tandvårdsteamet.
Det privata vårdhemmet ordnar utbildningslokal och ev. vikarier för den personal som ska delta i munvårdsutbildningen, men i övrigt är utbildningen kostnadsfri för vårdhemmet. Regionen, där vårdhemmet är beläget, betalar tandvårdsteamets kostnader.