Dalarnas målbild och färdplan

Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan.

Dalarnas målbild

Ytterst sett handlar det om att gemensamt tillsammans i länet, utifrån bästa tillgängliga kunskap, utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen vårdkedja av hög kvalitet för alla olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar och personer med annan könsidentitet. Utgångspunkten är individens behov genom hela livet – från det ofödda barnet, genom hela livet, till livets absoluta slutskede.

För att lyckas med omställningen till en God och nära vård i Dalarna är målbilden nedbruten till fem delmål som hjälper oss att följa omställningsresan i regionen och i länets kommuner.

Illustration Dalarnas målbild och färdplan

De fem delmålen är:

 

Alla invånare i Dalarna ska bli bemötta med respekt samt tilltro och ska uppleva utökade möjligheter till medskapande och delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att det är lätt att nå rätt vårdinstans, att kontaktvägarna in i vården är tydliga och enkla. Invånarna ska, i sin vård, känna tillit, trygghet och delaktighet, utifrån sina egna förmågor och behov. Invånarna ska också vara medskapare, uppleva att de blir sedda och lyssnade på samt blir bemötta med respekt och tilltro.

En mer tillgänglig, jämställd och jämlik vård för barn och unga, för dig mitt i livet och för dig som är äldre.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är sammanhållen och likvärdig oavsett kön, ålder och annan bakgrund och oavsett vårdbehov (både fysiskt och psykiskt). Vården är likvärdig och jämlik utifrån att personalen arbetar olika utifrån vem individen är. Det ska upplevas att Region Dalarna och länets kommuner samverkar och samordnar sitt arbete för att öka tillgängligheten och hitta den bästa helhetslösningen för varje individ.

En mer likvärdig tillgång till personcentrerad vård i hela länet oavsett var individerna bor med hjälp av nya och utvecklade lösningar som gagnar individerna.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att den goda och nära vården finns tillgänglig när och där individen behöver den och att den är personcentrerad. Invånarna ska uppleva att regionen och kommunerna samarbetar och samverkar för att ge vården på rätt nivå och med rätt stöd i förhållande till behov och närhet, med fysiska, mobila och/eller digitala lösningar som gagnar invånarna i hela länet.

Stärkt samverkan inom och mellan länets kommuner och Region Dalarna som präglas av tillit och prestigelöshet för invånarnas bästa.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är samordnad och därmed ges i en väl fungerande helhet. Invånarna ska uppleva att regionen och kommunerna tillsammans och även med andra relevanta aktörer planerar och samordnar de insatser som ska ges. Detta sker i en bra dialog och med respekt, utifrån invånarnas behov, preferenser och förmåga. Medarbetarna i kommunerna och Region Dalarna ska uppleva att samverkan baseras på tillit och prestigelöshet på ett gränsöverskridande och relationsskapande sätt (se även avsnitt enkla principerna för samverkan).

Ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i Dalarna utifrån var varje enskild individ befinner sig i livet.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att alla verksamheter tillsammans och gemensamt, i länets kommuner och Region Dalarna, arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att skapa en god hälsa hos alla invånare. Det är viktigt att hela människan blir sedd både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Invånarna ska även uppleva att stöd ges till egenvårdsaktiviteter genom en samverkan med övriga civilsamhällets olika aktörer.

Enkla principer för samverkan

För att lyckas i samverkan i omställningsarbetet i Dalarna har följande enkla principer för en god samverkanskultur tagits fram gemensamt i strategiarbetet:

  • Vi utgår ifrån individernas olika behov och bjuder in till delaktighet.
  • Vi lyssnar på varandra.
  • Vi är prestigelösa och visar tillit till varandra.
  • Vi är modiga och vågar ta beslut
  • Vi lär av varandra och reflekterar tillsammans.

Dalarnas färdplan

Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans i samverkan, både lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden. Färdplanen blir därmed kartan för vår gemensamma resa. Nya arbetssätt behöver utvecklas, börja testas och göras annorlunda för att det ska bli en omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både regionen och kommunerna, både lokalt och regionalt, i samverkan och enskilt.

Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, behov (både gällande kompetens och utveckling), resurser och samverkansformer. Det är därför viktigt att de enskilda kommunerna och Region Dalarnas verksamheter inom varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta i omställningsarbetet.

Region Dalarna och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) (Hälsa och välfärd - RSS Dalarna - Region Dalarna) ger ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på implementering och uppföljning. Det kan bidra med ett helhetsperspektiv på omställningen avseende framgångar och utmaningar, sprida goda resultat och skapa stabilitet över tid. Det regionala stödet ska följa och stötta länets arbete i samverkan och bidra till utveckling, reflektion och lärande.

Karta.jpg