Årsrapport 2023

Här nedan kan du läsa om årsrapporten för 2023 samt ta del av årsstatistiken.

För vissa av sjukdomarna är det intressant om smittan har skett utomlands eller inhemskt i Sverige, för dessa anges de inhemska fallen inom parentes. De trender som kan ses regionalt i Dalarna kan för flera av sjukdomarna även ses nationellt, med liknande trend även i andra regioner.

 Anmälningspliktiga sjukdomar som har ökat:

 Harpest – ökningen är sannolikt kopplad till den rikliga förekomsten av mygg under sommaren och hösten 2023. Den högsta förekomsten av harpest finns i norra och västra Dalarna.

Invasiva grupp-A-streptokocker och invasiva pneumokocker – med invasiva menas här att bakterierna orsakat allvarliga infektioner såsom sepsis. Dessa infektioner kan vara livshotande och snabb behandling med antibiotika är viktig. I samband med restriktioner under pandemin minskade förekomsten av dessa sjukdomar, för att sedan öka igen efter att restriktionerna avskaffats. Eventuellt har immuniteten i befolkningen mot dessa sjukdomar minskat under de år när förekomsten varit lägre, vilket kan bidra till ökningen nu.

TBE – fästingar sprider sig allt längre norrut i Dalarna i och med ett varmare klimat. Totalantalet fall av TBE är fortfarande relativt lågt och lokaliserat till södra Dalarna, men tio fall är en ny rekordnotering och trenden är att TBE ökar i Dalarna.

Gonorré – påfallande ökning (även klamydia och syfilis ökar). Efter en nedgång under pandemin är det bra att människor åter känner sig trygga att träffas men det är som alltid viktigt att skydda sig vid sex. 2024 ska våra informationskampanjer gällande sexuellt överförbara sjukdomar (STI) fokusera på gonorré.

ESBL - efter en nedgång under pandemin ses en ökning till samma nivå som innan pandemin. MRSA följer ett liknande mönster. Multiresistenta bakterier utgör ett hot mot samhället och sjukvården. Det är positivt att Region Dalarna 2023 tog beslut om att genomföra det s k 10-punktsprogrammet med åtgärder mot antibiotikaresistens inom vård och omsorg.

Lyckligtvis har inte alla anmälningspliktiga sjukdomar ökat. Många befinner sig på ungefär samma nivå som tidigare och kommenteras inte ytterligare här. Några har t o m minskat:

 Covid-19 – den storskaliga testningen upphörde 2022 vilket gör att siffrorna från 2022 och 2023 mäter olika saker och inte kan jämföras. Covid-19 har fortsatt att mutera vilket har lett till förnyad smittspridning, senast hösten 2023. Men sjukdomen orsakar gradvis allt färre allvarliga fall p g a mildare virusvarianter, förbättrad immunitet i befolkningen efter vaccination och tidigare genomgången sjukdom samt förbättrad läkemedelsbehandling.

Kikhosta - inga påvisade fall under 2023. Bland annat Danmark har haft en tydlig ökning under 2023 efter att pandemirestriktionerna avskaffades, det har befarats en liknande ökning i Sverige men det har inte skett än.

Rotavirus - ny anmälningspliktig sjukdom för mikrobiologiska laboratorier, 2023 var det första helåret med statistik men inget fall påvisades. Sedan vaccination infördes för barn har antalet fall som kräver sjukhusvård minskat betydligt. Det nationella vaccinationsprogrammet kom 2019, Dalarna började med vaccination för alla barn 2017.

Sorkfeber – förekommer i cykler med 3-4 års mellanrum, 2022 var ett år med fler fall men 2023 var det åter färre fall.