Förstoringsglas

Medicinska rådet

Medicinska rådet sammanställer kunskap inför beslut i medicinska frågor enligt vetenskaplig metodik.

Rapporter från Medicinska rådet ska stödja transparent beslutsfattande på olika nivåer antingen direkt i vårdarbete eller som underlag i övergripande frågor. All verksamhet inom regionens hälso- och sjukvård kan genom Medicinska rådet få hjälp att systematiskt granska kunskapsläget i frågor som rör aktuell verksamhet.

Pågående projekt

Följande rapporter är under arbete. Är du intresserad av att veta mer, är du välkommen att höra av dig till oss.

  • Påverkan på aorta vid behandling med fluorokinoloner. Samarbetsprojekt mellan Medicinska rådet i Region Dalarna och HTA-Skåne i Region Skåne.

Medicinska rådets rapporter

Rapporter av Medicinska rådet utgör en medicinsk utvärdering av en frågeställning inom hälso- och sjukvården som framtas med HTA-metodik. Rapporterna innehåller förutom en medicinsk bedömning även aspekter som etiska frågeställningar, hälsoekonomiska aspekter och i vissa fall även organisatoriska aspekter.

Analysarbetet sker i nära samarbete mellan HTA-kunnig personal och verksamhetsnära personer med ämneskunskap. Här finns ett urval av de senaste rapporterna. Välkommen att kontakta oss om du söker rapporter framtagna före 2018.

Vården står ständigt inför nya medicinska framsteg – framsteg som inte bara ger nya möjligheter att upptäcka och behandla sjukdomar utan också ofta medför ökade vårdkostnader. Det ställs allt högre krav på att metoder som införs i rutinsjukvård ska hålla bevisat hög kvalitet och vara vetenskapligt prövade.

Genom att tidigt identifiera, granska och värdera nya behandlingar och metoder kan ett ordnat införande av visat effektiva metoder underlättas. Samtidigt kan spridning och användning av metoder med osäker eller ingen effekt begränsas eller upphöra. Målet för Medicinska rådets arbete är att, i samarbete med verksamhetsföreträdare, utforma kunskapsunderlag med lokal relevans inför beslut i övergripande medicinska frågor. Sammantaget är målet att åstadkomma en evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.

Inom många områden finns kunskapssammanställningar, rapporter och aktuella utvärderingar tillgängliga, utförda av internationella och nationella organisationer. Ofta direkt användbara men ibland i behov av att anpassas till lokala förutsättningar. Health Technology Assessment (HTA) innebär en systematisk kartläggning av kunskapsläget för en metod, teknik, behandling eller annan insats inom hälso- och sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk och hälsoekonomisk bedömning. Ett flertal regioner har startat HTA-enheter för att stimulera och utveckla produktionen av kunskapsunderlag. Medicinska rådet är Region Dalarnas HTA-enhet.

Medicinska rådet hanterar i huvudsak frågeställningar som kan utvärderas med vetenskapliga metoder, men är i viss mån även rådgivande i sjukvårdsstrategiska och strukturella frågor.

Medicinska rådets uppdrag är att ta fram kunskapsunderlag som stöd för implementering av evidensbaserad vård inom Region Dalarna, och vi arbetar nära kunskapsstyrningsorganisationen.

Medicinska rådet får in frågor från verksamheter inom Region Dalarna. När frågan kommit bjuds frågeställaren/frågeställarna in till en diskussion tillsammans med Medicinska rådet, vid vilken frågeställningen tydliggörs. Vanligen utmynnar det i en litteratursökning och en värdering av kunskapsläget i form av en HTA-rapport eller en så kallad snabböversikt (rapid review). På ett tidigt stadium engageras även de bibliotekarier/informationsspecialister som ska göra litteratursökningen. Medicinska rådet har ett nära samarbete med Falu lasarettsbibliotek.

Ett HTA-projekt utförs enligt en strikt arbetsmetodik. Det inleds med en noggrann avgränsning av frågeställningen, där frågan formuleras enligt PICO (Population/Patient, Intervention, Comparison/Control och Outcome) för att tydligt definiera vilka delar som bygger upp frågeställningen. Därefter vidtar en omfattande litteratursökning som görs med hjälp av informationsspecialister för att den ska vara transparent och reproducerbar.

Endast de vetenskapliga arbeten som bedöms fullt relevanta för frågeställningen går vidare till kvalitetsgranskning. Denna utförs enligt i förväg uppsatta kriterier enligt specifika mallar. Resultaten sammanställs slutligen på ett systematiskt sätt. Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU .

En HTA-analys kan göras både vid eventuellt införande av nya metoder och vid utvärdering och eventuell utmönstring av tidigare etablerade metoder.  Kvalitetsgranskning av rapporten görs internt av medlemmar i Medicinska rådet som inte deltagit i analysarbete och rapportskrivning, och vid behov även externt.

Under arbetets gång ser Medicinska rådet till att frågeställaren är underrättad om hur arbetet fortskrider. När projektet är klart informeras berörda parter. Rapporten skrivs enligt särskild mall från Region Dalarna, bilagor från biblioteks- och processarbetet och eventuellt annat källmaterial biläggs. Rapporten diarieförs enligt rutiner inom Region Dalarna, och rapporteras även till regionens kunskapsstyrningsorganisation.

Gunnar Domeij, ordförande Dalarnas läkemedelskommitté, överläkare, Kardiologkliniken, Falu lasarett

Kristina Hambraeus, med dr. överläkare, verksamhetschef, Kardiologkliniken, Falu lasarett

David Iggman, med dr, distriktsläkare, Svärdsjö vårdcentral

Ulrika Pellas, med dr, projektledare för medicinsk utvärdering

Sverker Svensjö, ordförande Medicinska rådet, med dr, överläkare, Kirurgkliniken Falun

Björn Äng, FoU-direktör Region Dalarna, Professor Högskolan Dalarna, Docent vid Karolinska Institutet

Susanne Hesselman, överläkare, med dr.

Kontakta oss

Sverker SvensjöOrdförande Medicinska rådet

E-post: sverker.svensjo@regiondalarna.se

Ulrika PellasMed.dr, Koordinator för systematiska litteraturöversikter

E-post: ulrika.pellas@regiondalarna.se