Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

I juni 2021 antogs den nya regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Strategin träder nu i kraft och ersätter då den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Den nya strategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.  

Strategin beskriver hur insatser inom tre områden, ett klimatsmart, ett konkurrenskraftigt och ett sammanhållet Dalarna, tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Med sitt tydliga fokus på hållbarhet blir strategin också en beskrivning av hur Dalarna ska bidra i genomförandet av FNs globala mål, Agenda 2030.  

Alla län ska enligt lag ha en strategi för länets utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin i Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin ligger bland annat till grund för finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna.  

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
En regional utvecklingsstrategi (RUS) är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för ett läns utvecklingsarbete. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Dalarna. Arbetet leds av regionala utvecklingsförvaltningen. Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF). 

Här hittar du Dalastrategin i sin helhet

Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna (pdf, 38 sid)

Och Dalastrategin i korthet

Dalastrategin 2030 - kortversion (pdf, 8 sid)

Dela:

Hade du nytta av informationen?