Arbetsmiljö och studeranderätt

Vi utvecklar kontinuerligt former för demokrati, god arbetsmiljö och inflytande i dialog med de studerande.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Varje studerande ansvarar för att:

  • inga former av diskriminering och kränkande behandling får förekomma. Alla på skolan ska omedelbart kontakta skolledningen om man får kännedom om något sådant.
  • påpeka för skolledning och/eller studerandeskyddsombud när hen upptäcker att det finns någon risk för skada eller ohälsa i skolarbetet,
  • medverka i utredningen av ohälsa, olycksfall och tillbud som berör hen,
  • medverka i rehabiliteringsutredning som berör hen,
  • alltid följa alla givna säkerhets-/ordningsföreskrifter,
  • alltid använda föreskriven personlig skyddsutrustning på avsett sätt,
  • delta i arbetet med undersökningar av skolarbetsmiljön.
  • Undvik parfym och andra starka dofter under din tid på skolan. 

Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande lagar och förordningar.

Studerandeskyddsombud

Kurserna på skolan utser skyddsombud samt ersättare. Studerandeskyddsombuden agerar som länk mellan skolledning och studerande och kallas att delta i skolans samverkansmöten samt på skyddsronder.

Drog- och alkoholfri skolmiljö

Malungs folkhögskola ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från droger och alkohol.

Studeranderätt

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till kursansvarig lärare/mentor och därefter till rektor. Är man missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna. Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. FSR har startats av Folkbildningsrådet på uppdrag av folkhögskolorna för att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan.

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Behörighet kan erhållas i allmänna ämnen efter att ansvarig lärare bedömt att den studerande uppnått kunskaper motsvarande godkänt enligt kursplan i Gy11. Studerande på allmän kurs, som studerar på gymnasienivå, erhåller om de så önskar efter 35 veckors heltidsstudier ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier. Omdömet kan inte överklagas. Däremot kan en studerande överklaga formerna för omdömessättningen, det vill säga om felaktigheter begåtts i processen kring omdömessättningen. Tillvägagångssättet är det samma som vid andra tvister och beskrivs i skolans studeranderättsliga standard.