Drog- och alkoholfri skolmiljö

Region Dalarnas folkhögskolor ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från droger och alkohol. Handlingsplan fastställd av Kultur- och bildningsnämnden, 2023-05-02

Regler

 • Alla former av bruk, innehav eller försäljning av droger och alkohol är förbjudet. Med droger avses här narkotika, dopingmedel, icke ordinerade medicinska preparat samt andra narkotikaklassade kemiska substanser. Brott mot ovanstående leder till disciplinära åtgärder enligt handlingsplanen.
 • Om någon uppträder berusad, av droger eller alkohol, under skolans aktiviteter, på internat eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta att leda till disciplinära åtgärder.
 • Personal är skyldig att informera rektor, om stark misstanke eller vetskap om bruk av droger och/eller alkohol finns eller om någon uppträtt berusad/påverkad i skolans verksamhet.
  Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta
  åtgärder i enlighet med denna plan.
 • Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen, även accepterat handlingsplanen.
 • Internatboende accepterar vid undertecknandet av hyresavtalet även handlingsplanen.
 • Alla, såväl studerande som anställda, har ett solidariskt ansvar för att handlingsplanen
  efterlevs.


Handlingsplan vid misstanke om bruk av droger

I Region Dalarnas studeranderättsliga standard framgår vilka disciplinära åtgärder som Regionens folkhögskolor kan använda vid kännedom eller misstanke om brott mot ovanstående regler:

 • Vid akut situation tas den studerande omedelbart ut ur undervisningen. Vid behov kontaktas vård och polis. Därefter hanteras det inträffade enligt nedanstående flödesschema.
 • Vid kännedom eller misstanke om regelbrott gäller nedanstående flödesschema.


Rutiner för provtagning och hantering av information

Regionens folkhögskolor ansvarar för att:

 • det finns en samarbetspart för testning och behandlingsåtgärder.
 • det finns rutiner för hur informationen ska hanteras enligt rådande sekretesslagstiftning.

Åtgärdsplan

En individuell åtgärdsplan kan innehålla följande:

 • Hur drogtester ska gå till och hur testresultaten ska hanteras
 • En individuell studieplan
 • Förstärkt krav på närvarokontroll
 • Stöd i samband med behandlingsinsatser
 • Överenskommelse om att den studerande lyfter sekretess mellan skolan och behandlande enhet
 • Förstärkt mentorskap
 • Plan för återgång efter avstängning
 • I övrigt individanpassade åtgärder

Dokumentation/ Utredning

Rektor ansvarar för att händelser dokumenteras och att utredningar upprättas på ett korrekt sätt.

Uppföljning och utvärdering av arbetet och planen

I slutet av varje läsår utvärderas handlingsplanen och uppdateras vid behov gemensamt av skolorna varefter Kultur- och bildningsnämnden fastställer planen.