Drog- och alkoholfri skolmiljö

Region Dalarnas folkhögskolor ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från droger och alkohol. Handlingsplan fastställd av Kultur- och bildningsnämnden, 2022-06-07

Regler

 • Alla former av bruk, innehav eller försäljning av droger och alkohol är förbjudet. Med droger avses här narkotika, dopingmedel, icke ordinerade medicinska preparat samt andra narkotikaklassade kemiska substanser. Brott mot ovanstående leder till disciplinära åtgärder enligt handlingsplanen.
 • Om någon uppträder berusad, av droger eller alkohol, under skolans aktiviteter, på internat eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta att leda till disciplinära åtgärder.
 • Personal som får vetskap om bruk av droger och/eller alkohol, eller att någon uppträtt berusad/påverkad, är skyldig att informera rektor. Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta åtgärder i enlighet med denna plan.
 • Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen, även accepterat handlingsplanen.
 • Internatboende accepterar vid undertecknandet av hyresavtalet även handlingsplanen.
 • Alla, såväl studerande som anställda, har ett solidariskt ansvar för att handlingsplanen efterlevs.

Handlingsplan för misstanke om drogpåverkan

I Region Dalarnas studeranderättsliga standard framgår vilka disciplinära åtgärder som Regionens folkhögskolor kan använda vid kännedom eller misstanke om brott mot ovanstående regler:

 • Vid akut situation tas den studerande omedelbart ut ur undervisningen. Vid behov kontaktas vård och polis. Därefter hanteras det inträffande enligt nedanstående flödesschema.
 • Vid kännedom eller misstanke om regelbrott gäller nedanstående flödesschema.

Rutiner för provtagning och hantering av information

Regionens folkhögskolor ansvarar för att:

 • det finns en samarbetspart för testning och behandlingsåtgärder.
 • det finns rutiner kring för hur informationen ska hanteras enligt rådande sekretesslagstiftning.

Åtgärdsplan

En individuell åtgärdsplan kan innehålla följande:

 • Hur drogtester ska gå till och hur testresultaten ska hanteras
 • En individuell studieplan
 • Förstärkt krav på närvarokontroll
 • Stöd i samband med behandlingsinsatser
 • Överenskommelse om att den studerande lyfter sekretess mellan skolan och behandlande enhet
 • Förstärkt mentorskap
 • Plan för återgång efter avstängning
 • I övrigt individanpassade åtgärder

Dokumentation/ Utredning

Rektor ansvarar för att händelser dokumenteras och att utredningar upprättas på ett korrekt sätt.

Hade du nytta av informationen?