Handlingsplan för en drogfri skolmiljö

Region Dalarnas Folkhögskolor

Portalparagraf

Detta dokument utgör ett gemensamt regelverk och handlingsplaner för Region Dalarnas Malungs folkhögskola.

Syftet med denna handlingsplan är att Malungs folkhögskola ska erbjuda alla studerande en trygg och hälsofrämjande miljö. Detta innebär en miljö fri från alla former av droger.

Regler

Grundbulten för en drogfri skolmiljö är öppenhet och kunskap. För att skolan ska kunna agera krävs att ansvariga får vetskap om vad som händer. Därför har alla, såväl studerande som anställda, ett solidariskt ansvar för att denna handlingsplan ska kunna efterlevas.

Alla former av bruk, innehav eller försäljning av droger är förbjudet. Till detta hör alla former av alkohol, narkotika, dopingmedel, icke ordinerade medicinska preparat samt andra ej narkotikaklassade kemiska substanser. Brott med ovanstående kommer leda till disciplinära åtgärder enligt handlingsplanen.

Om någon uppträder berusad under skolans aktiviteter eller i skolans gemensamma lokaler kommer även detta leda till disciplinära åtgärder.

Personal som får vetskap om bruk av droger eller att någon uppträtt berusad/ påverkad på skolan är skyldig att se till att rektor informeras. Rektor har huvudansvaret att i samverkan med berörda studerande och personal vidta åtgärder i enlighet med denna plan.

Vid antagning informeras de studerande om gällande handlingsplan och har, i och med att de bekräftat antagningen även accepterat denna handlingsplan.

Handlingsplan

De disciplinära åtgärderna som skola kan använda sig av framgår av skolans studeranderättsliga standard.

Vi kännedom eller misstanke om brott mot ovanstående regler sker följande:

  • Vid akut situation tas den studerande omedelbart ut ur undervisningen, vid behov kontaktas vård och polis, därefter hanteras det inträffande enligt nedanstående flödesschema.
  • Vid kännedom eller misstanke om regelbrott gäller nedanstående flödesschema.

Rutiner för provtagning och hantering av information i samband med detta.

Varje skola ansvarar för att det finns en samarbetspart för testning och behandlingsåtgärder. Varje skola ansvarar för att det finns rutiner kring för hur informationen ska hanteras enligt rådande sekretesslagstiftning.

Åtgärdsplan

En individuell åtgärdsplan kan innehålla följande:

  • Drogtester samt beskrivning av hur detta ska gå till och hur testresultaten ska hanteras
  • En individuell studieplan
  • Förstärkt krav på närvarokontroll
  • Behandlingsinsatser
  • Överenskommelse om att den studerande lyfter sekretess mellan skolan och behandlande enhet
  • Förstärkt mentorskap
  • Plan på återgång efter avstängning


Rutiner för antagning och ansökningar

Varje skola ansvarar för att det i rutiner och information kring ansökningar och antagning klart framgår att ett accepterande av antagningen innefattar acceptans av gällande handlingsplan.

Internatboende

I skolans kontrakt med internatboende ska det framgå att vid brott mot skolans regler kan avstängning från såväl studier som internatboende ske.

Dokumentation/ Utredning

Rektor ansvarar för att händelser dokumenteras och att utredningar upprättas på ett korrekt sätt.

 

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?