Studeranderätt och inflytande

På Malungs folkhögskola finns ett antal råd och forum för de studerande att delta i. Genom en aktiv medverkan ger råden möjlighet att påverka verksamheten på skolan.

Kursrådet är ett forum där representanter för kursdeltagare, personal och skolledning möts och diskuterar gemensamma frågor.

 

Studerandekåren består av samtliga kursdeltagare på skolan. Varje läsår skapas ytterligare former för demokrati och inflytande i dialog med de studerande.

 

Varje torsdag förmiddag är det torsdagsmöte. Då träffas skolans studerande och personal för gemensamt fika och informationsstund.

 

På folkhögskolan förväntas du delta i skolans kvalitetsarbete som består av kursutvärdering samt en allmän deltagarutvärdering. Dina studier påverkar du även på individuellt plan under utvecklingssamtal med din mentor/kursföreståndare.

 

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

Vi lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Behörighet kan erhållas i allmänna ämnen efter att ansvarig lärare bedömt att den studerande uppnått kunskaper motsvarande godkänt enligt kursplan i Gy11. Studerande på allmän kurs, som studerar på gymnasienivå, erhåller om de så önskar efter 35 veckors heltidsstudier ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier. Omdömet kan inte överklagas. Däremot kan en studerande överklaga formerna för omdömessättningen, det vill säga om felaktigheter begåtts i processen kring omdömessättningen. Tillvägagångssättet är det samma som vid andra tvister och beskrivs i skolans studeranderättsliga standard.

 

Studeranderätt

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till kursansvarig lärare/mentor och därefter till rektor. Är man missnöjd med rektors beslut kan detta överklagas till skolans styrelse, Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna. Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. FSR har startats av Folkbildningsrådet på uppdrag av folkhögskolorna för att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan.

 

Information

Vi använder både digitala och analoga system för intern information och kommunikation. Vid kursstart får alla kursdeltagare dokumentet Skolsamhället där viktig information om skolan finns samlad.

 

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö på skolan är allas ansvar. Alla typer av kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, mobbing är förbjudna enligt svensk lag (Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen). Därmed råder självklart nolltolerans mot detta på Malungs Folkhögskola

 

Varje studerande har ansvar att:

 • påpeka för biträdande rektor och/eller studerandeskyddsombud när han/hon upptäcker att det finns någon risk för skada eller ohälsa i skolarbetet
 • medverka i utredningen av ohälsa, olycksfall och tillbud som berör henne/honom
 • medverka i rehabiliteringsutredning som berör henne/honom
 • alltid följa alla givna säkerhets-/ordningsföreskrifter
 • alltid använda föreskriven personlig skyddsutrustning på avsett sätt
 • delta i arbetet med undersökning av skolarbetsmiljön Skolledningen ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt lagar och förordningar

 

Om GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får hanteras och anger skyldigheterna för den som behandlar personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person. Till exempel personnummer, namn och adress, men även fotografier och rörlig bild räknas som personuppgifter och berörs alltså av GDPR.

I jämförelse med tidigare regelverk innebär GDPR en del förändringar för oss som behandlar personuppgifter, och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Det krävs rättslig grund för att hantera personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter på rättslig grund i vårt myndighetsutövande som skola och följer de principer som gäller för personuppgiftsansvariga.

 • Vi har stöd i GDPR för att få behandla personuppgifter
 • Vi samlar bara in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
 • Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
 • Vi ser till att personuppgifterna är riktiga
 • Vi raderar personuppgifterna när de inte längre behövs
 • Vi skyddar personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs
 • Vi kan visa att och hur vi lever upp till dataskyddsförordningen.

Behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig i förhållande till registreringen. Registrerade personuppgifter får bara användas för det ändamål som anges. Dina uppgifter sparas i våra administrativa system när du har sökt en kurs på Malungs folkhögskola. Vid ansökan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter.

Vad är samtycke gällande GDPR?

Samtycke innebär att vi ber en person om att få registrera uppgifter om hen. Ett samtycke är enligt GDPR "varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör hen".

Innan användande av bild och/eller film i syfte att marknadsföra och berätta om skolan, kommer du att bli tillfrågad och skriftligen få ge ditt samtycke.

Dela:

Hade du nytta av informationen?