Stöd till utvecklingsprojekt

Kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer kan söka stöd till utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Under 2024 kommer det inte att vara möjligt att ansöka om stöd på grund av besparingsåtgärder.

Ett utvecklingsprojekt innebär att man prövar något nytt utöver ordinarie verksamhet. Ett projekt är avgränsat i tiden. Vi ser gärna att projekten är upp till 12 månader, men även längre projekt kan beviljas. Projektmedel kan fås högst två år för samma projekt. Ansökan görs för ett år i taget. Upp till 100 000 kronor kan beviljas per år.

Projektet ska behandla ett eller flera av följande områden:

 1. Bidra till ett jämställt, hållbart och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur och bildning oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 2. Stärka delaktigheten i kultur och bildning i målgrupperna barn/unga och äldre över 65 år.
 3. Bidra till breddat deltagande i kultur och bildning, särskilt i underrepresenterade grupper och platser.
 4. Utveckla kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur, slöjd och hantverk etc.
 5. Utveckla folkbildningen i länet.
 6. Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 7. Bidra till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 8. Bidra till integration.
 9. Utveckla och förnya kulturarvet.

Ansökningarna bedöms utifrån: innehåll, målgrupp, geografisk plats för projektets genomförande, budget, genomförandeförmåga, länsperspektiv och långsiktighet (hur projektresultaten lever vidare efter avslutat projekt).

Alla projekt ska också beskriva hur man arbetar med ett eller flera av följande horisontella mål; jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, likabehandling eller grön omställning.

Det långsiktiga målet med projektmedlen är att de bidrar till att målen i Region Dalarnas kultur- och bildningsplan uppfylls. Kultur- och bildningsplanen syftar till att ”tillgängliggöra, sprida och utveckla kultur- och bildningsområdet i hela Dalarna. Alla invånare, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd, ska kunna ta del av ett aktivt kulturliv och folkbildning”

Läs gärna planen för att se hur ditt projekt relaterar till den.
Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026 (regiondalarna.se)

Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslutade om fördelning av projektstödet den 15 februari 2023.

Projektbidrag kan inte sökas för:

 • Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
 • Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
 • Festivaler

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av föreningar, ideella organisationer, studieförbund och folkrörelseägda folkhögskolor med säte i någon av länets kommuner.

Undantag från säte i Dalarna kan göras om sökande organisation har verksamhet i flera län, vara Dalarna är ett, eller om organisationen bedriver stadigvarande verksamhet i länet där Dalarnas del särredovisas.

Region Dalarnas egen kultur- och bildningsverksamhet eller verksamheter som ingår i samverkansmodellen , stiftelser med regionen som huvudman eller regionägda folkhögskolor kan inte söka stöd till utvecklingsprojekt. Dessa kan dock vara samarbetspart i projekten.

Ansökan om projektstöd görs i Region Dalarnas e-tjänst för bidrag och stipendier. 

Här ansöker du i vår e-tjänst

Hur mycket kan vi söka?

Högst 100 000 kr. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod. I undantagsfall kan stöd beviljas för samma projekt två år i rad.

När ska vi söka stöd till utvecklingsprojekt?

Vi informerar om nästa utlysningspersiod här på webben och om beviljade projekt.

När ska vi redovisa beviljade projekt?

Senast tre månader efter avslutat projekt.

Här redovisar vi vilka utvecklingsprojekt som fått stöd tidigare:

Beviljade stöd 2023 (pdf, 1 sida) 

Beviljade stöd 2022 (pdf, 1 sida)

Beviljade stöd 2021 (pdf, 5 sidor) 

Beviljade stöd 2020 (pdf, 3 sidor) 

Beviljade stöd våren 2019 (pdf, 4 sidor)

Beviljade stöd hösten 2018 (pdf, 1 sida)

Beviljade stöd våren 2018 (pdf, 5 sidor)

Beviljade stöd hösten 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd våren 2017 (pdf, 2 sidor)

Beviljade stöd före 2017 - se protokoll från Kultur- och bildningsnämnden eller kontakta regionens diarium.

Här finns sammanställningar med närmare presentationer av genomförda utvecklingsprojekt.

Genomförda projekt 2019 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt 2018 (pdf, 35 sidor)

Genomförda projekt 2017 (pdf, 30 sidor)

Genomförda projekt 2016 (pdf, 35 sidor)

Genomförda projekt 2015 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt hösten 2014 (pdf, 19 sidor)

Genomförda projekt våren 2014 (pdf, 13 sidor)

Kontakt

Enheten för bidrag och stipendier

E-post: bidrag.stipendier@regiondalarna.se