Laglighetsprövning

Regionens beslut får överklagas av den som är medlem i regionen. Medlem är den som är medlem av en kommun inom regionen.

Vilka beslut får överklagas?

De beslut som får överklagas är:

  • beslut av regionfullmäktige och regionstyrelse.
  • beslut av regionens övriga nämnder om det inte är av rent förberedande art eller rent verkställande art.
  • beslut av tjänstemän som fattats efter delegering från nämnden.

Hur överklagas ett beslut?

Vill du överklaga ett regionbeslut ska du skriva till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun. Ange vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter du stöder dig på samt vilken ändring du vill ska ske.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på regionens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Här finns regionens anslagstavla

Respektive nämnds förvaltning kan också ge upplysning om när ett protokoll är justerat.

Om du överklagar ett beslut enligt Förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) skriver du istället direkt till regionen enligt den besvärshänvisning du fått tillsammans med beslutet.

Överklagandet ska ha kommit in till regionen inom tre veckor från det att du fått del av beslutet.

Hur behandlar domstolen ett överklagande?

Domstolen skall upphäva regionens beslut om

  • det inte har tillkommit i laga ordning.
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller egionen.
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Domstolen prövar inte lämpligheten av ett regionbeslut. Domstolen får inte sätta något annat beslut i stället. Det är regionen själv som skall fatta ett nytt beslut om det behövs.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på regionens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten kan upphäva regionens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för regionen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har regionen verkställt ett beslut som sedan upphävs är regionen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Regionen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725) och handlar om en prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.