Bildning

Region Dalarna främjar folkbildningen och är huvudman för tre folkhögskolor i länet.

Ett tryggt samhälle växer fram där människor förstår och respekterar varandra. Ett samhälle kännetecknat av framgång och utveckling skapas av kreativa människor som kan se helheter och sammanhang. Känslan av sammanhang är också grunden för hälsa och välmående. Människors förmåga att reflektera är förutsättningen för både hälsa, framgång och trygghet. Bildning är den process där människor utvecklar den förmågan. Ett samhälle som främjar bildning främjar hälsa, trygghet och utveckling.

Att främja bildning är att ge människor förutsättningar att få nya kunskaper, nya intryck och möjlighet att reflektera över dem tillsammans med andra. Ett bildningsfrämjande förhållningssätt behöver utvecklas inom samhällets alla delar. Det leder till ökat ansvarstagande och stärker människors förmåga att hitta lösningar i olika situationer. Region Dalarna kan genom ett bildningsfrämjande förhållningssätt stärka hälso- och sjukvården, öka medarbetarnas engagemang och skapa ett större medborgaransvar.

Folkbildning är samlingsnamnet på det fria bildningsarbete som i mer än hundra år har samlat vuxna kring kurser och studiecirklar för livslång förkovran och kulturutövande. De främsta aktörerna är studieförbund och folkhögskolor, som är en egen utbildningsform. Folkbiblioteken är också en gren på folkbildningsträdet med sitt fria rum för människors kunskapssökande. Folkbildningen och folkrörelserna hänger tätt samman och har stor betydelse för civilsamhällets roll i utvecklingen. Folkbildningen erbjuder mötesplatser där människor utvecklas tillsammans utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Inom folkbildningen pågår en ständig utveckling av metoder och arbetssätt för en modern bildningsverksamhet. Folkbildningsorganisationerna är en viktig pedagogisk resurs för att skapa förutsättningar för bildningsprocesser i övriga samhället.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Region Dalarna är huvudman för Fornby folkhögskola, Malungs folkhögskola och Mora folkhögskola samt Musikkonservatoriet i Falun.

Region Dalarna bidrar till finansieringen av de fyra rörelsedrivna folkhögskolorna: Brunnsvik, Leksand, Sjövik och Västanvik.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill samarbeta med folkbildningen för att stödja kulturområden och stärka dialogen mellan studieförbund, folkhögskolor och kommuner.

Folkhögskolan får statsbidrag till sina kurser. Det statliga stödet anges i Förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Det statliga stödet ska:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda och öka delaktigheten i kulturlivet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?