Bildning

Region Dalarna främjar folkbildningen och är huvudman för tre folkhögskolor i länet.

Ett demokratiskt samhälle växer fram där människor förstår och respekterar varandra. Bildning är den process där människor utvecklar den förmågan. Folkbildning är samlingsnamnet på bildningsarbetet som i mer än hundra år har samlat människor kring kurser och studiecirklar för livslångt lärande och kulturutövande. De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt med och i samarbete med de nya folkrörelserna på 1800-talet: nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen. Folkbildning är en gräsrotsrörelse där det redan från start fanns en stark koppling mellan bildning och demokrati i samband med att de första folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna, studiecirklarna samt även tidskrifter och debattböcker grundades. Inom folkbildningen pågår en ständig utveckling av metoder och arbetssätt för en modern bildningsverksamhet som följer samhällsutvecklingen. De främsta aktörerna inom folkbildning är studieförbund och folkhögskolor, som är en egen utbildningsform. Folkbiblioteken är också en gren på folkbildningsträdet med sitt fria rum för människors kunskapssökande. Folkbildningen och folkrörelserna hänger tätt samman och har stor betydelse för civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Region Dalarna är huvudman för Fornby folkhögskola, Malungs folkhögskola och Mora folkhögskola samt Musikkonservatoriet i Falun.

Region Dalarna bidrar till finansieringen av de fyra rörelsedrivna folkhögskolorna: Brunnsvik, Leksand, Sjövik och Västanvik.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill:

  • stärka samverkan med Dalarnas Bildningsförbund och identifiera samverkansområden,
  • skapa förutsättningar för och anordna yrkesutbildningar inom bristyrken och språk, samt
  • utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap mellan folkbildningen och Region Dalarna.

Hade du nytta av informationen?