Trasmatta

Hemslöjd

Region Dalarna främjar hemslöjden i länet och verkar för att bevara slöjd som kulturarv.

Hemslöjd är både folkkonst, klädedräkt, ett folkligt kulturarv och en del av länets kulturella identitet. Hemslöjd förenar nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade föremål är präglade av handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och hantverksmässiga tekniker är resurssnåla och har liten påverkan på miljön. Överföring av handens kunskap till yngre generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger helt i linje med Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Föreningen Dalarnas hemslöjdsförbund innehar uppdraget att främja hemslöjd i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022

Region Dalarna vill verka för bevarande av slöjdens immateriella kulturarv.

Hade du nytta av informationen?