Patientnämndsförvaltning

Patientnämnden hjälper patienter och närstående att föra fram sina synpunkter och klagomål till vårdgivare och ser till att de blir besvarade.

Vad är patientnämndens uppgift?

Patientnämnden ger den information som patienter och närstående kan behöva för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om smittskydd.

Patientnämnden är en fristående förvaltning och verksamheten regleras enligt lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Patienter och närstående kan vända sig till oss med sina synpunkter på hälso- och sjukvård, kommunerna och tandvård som utförts i Dalarna.

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av vården.

Patientnämndens ledamöter och tjänstemän är opartiska och arbetar under tystnadsplikt. Tjänsten är kostnadsfri.

Kontakt för synpunkter och klagomål

Patientnämndsförvaltningen

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 27, Box 712, 791 29 Falun

Britta Ellström WahlborgTf förvaltningschef Patientnämnden Dalarna

Telefon: 023-49 02 69
E-post: britta.wahlborg@regiondalarna.se