Janeslätt Gunnel

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och associerad till Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Janeslätt Gunnel

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut anställd på Habiliteringen i Dalarna, har CKF som arbetsplats på halvtid och associerad till Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Avhandlingen "TIME for TIME: Assessment of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities" försvarades 2009 på Karolinska Institutet. Handledare: professor Mats Granlund Hälsohögskolan i Jönköping och Med. dr Anders Kottorp, Institutionen NVS, Karolinska Institutet, numera även han professor.

Min forskning har fokus på tidsuppfattning och tidshantering hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med funktionsnedsättning, kartläggning och intervention i relation till vardagsfungerande samt föräldraförmåga.

Idag finns en hel del kunskap om tidsuppfattning och tidshantering hos barn, ungdomar och vuxna. Bristande tidsuppfattning och svårigheter att klara tidshanteringen i vardagen kan få stora konsekvenser i vardagsfungerandet för den som halkat efter sina jämnåriga kamrater. Orealistisk och bristande tidshantering i vardagen kan relateras till den störning i de exekutiva funktioner som framhålls som ett grundproblem hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och autism. Liknande problem med exekutiva funktioner som att planera tid och att hantera sin tid i vardagen, beskrivs också hos barn och ungdomar med andra funktionsnedsättningar som CP, ryggmärgsbråck och intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller även vuxna med psykiatriska åkommor och med kognitiva nedsättningar.

Personer som har bristande tidshantering av sådan grad att det påverkar deras vardagsfungerande har rätt att få stöd, intervention, som anpassats till de egna svårigheterna. Om man tidigt kan identifiera och ge stöd. Ofta både i form av träning och hjälpmedel så kan många problem lindras eller hanteras så barn, ungdomar och vuxna kan leva ett liv mer i samklang med egna önskningar. För att kunna erbjuda det behövs både utvärderade, evidensbaserade kartläggningsinstrument och utvärderade metoder för stöd. Forskningen är multiprofessionell och bedrivs i flera olika grupper både nationellt och internationellt. Läs gärna mer om pågående forskningsprojekt nedan.

Viktigt i den forskningen är att de begrepp som används är tydligt definierade. I Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) är en viktig grund i min forskning. Både kvalitativ och kvantitativa metoder behövs och modern teststatistik ”Rasch analysmodeller” är ett viktigt komplement till klassisk statistik.

Målet är att genom kliniskt baserad forskning utveckla och förbättra metoder för att bedöma behov av åtgärder, att utveckla tidsuppfattning och tidshantering samt att utvärdera åtgärder för barn, ungdomar, vuxna och äldre med kognitiva funktionsnedsättningar.


English
My name is Gunnel Janeslätt, PhD, MSc, registered occupational therapist, employed at Habilitation of Dalarna and Center for Clinical Research (CKF) in Dalarna, Region. I am associated to Department of Public Health and Caring Sciences, at Uppsala University, Sweden.

I defended my thesis ”TIME for TIME; Assessment of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities” 2009 at Karolinska Institutet, Sweden. My research is focusing on time processing ability and daily time management in children, youth, adults and elderly with cognitive disabilities. In this process I aim at developing and evaluating assessments (KaTid, Time-S, Time-P, ATMS) and interventions (e.g. time assistive devices, My Time, Let´s Get Organized) to improve daily functioning in persons with limited daily time management. I also focus on research in parents with cognitive limitations, with special interest in developing and evaluating assessments and interventions in parenting competency.  

Pågående forskningsprojekt

  • "Ha Koll!"; Tidshantering och organisationsförmåga hos vuxna med funktionsnedsättning: svensk prövning av bedömnings- och interventionskoncept". Pilotstudie är publicerad (Holmefur et al 2019). En RCT studie inskickad. Projektledare är professor Marie Holmefur, Örebro universitet. Övriga medforskare är Patrik Arvidsson, Med dr., leg psykolog, Kajsa Lidström Holmqvist, Med dr, Birgitta Wennberg Med. dr., leg arbetsterapeut, Ann-Christine Persson Med. dr., leg arbetsterapeut och Maria Wingren doktorand, leg arbetsterapeut, Örebro universitet samt Clinical professor Suzanne White. Knutet till detta projekt pågår också en intervjustudie om FöräldraTid "Tidshantering, organisationsförmåga, föräldrakompetens och föräldrastress hos vuxna med psykiska funktionsnedsättningar”. Sju artiklar är publicerade och fler under arbete.

  • "Hantera Tid med Demens/ Managing time with Dementia"- Effekter av tidshjälpmedel på tidsuppfattning, tidshantering i vardagen och välbefinnande hos personer med demens. Ett FORTE-finansierat internationellt projekt (Dnr 2017-00029) med Region Dalarna som forskningshuvudman och Gunnel Janeslätt som PI. Projektets konsortium omfattar samarbete med KIDS dvs KI & Danderyds sjukhus; Monika Löfgren PhD och Marika Möller. På Högskolan Dalarna finns medforskare professor Kevin McKee, docent Lena Dahlberg och Johan Borg PhD. En doktorand: Ann-Christine Persson, leg arbetsterapeut, KIDS, finns inom projektet. I Indien leder Professor Sebestina Anita Dsouza, Head of Department of Occupational Therapy, Manipal University, India det arbete som sker där. I Japan leds arbetet av Yuko Nishiura, PhD, OT(reg), medforskare Takenobu Inoue, professor at Research Institute in Tokorozawa, Japan. Sju artiklar är publicerade (Persson et al 2020; 2022; Puthran et al 2023) och flera är under arbete.

  • Projektet "Stöd i Tid" prövar en ny metod för att facilitera utveckling av tidsuppfattning hos barn med individuell handlingsplan. Doktorand i projektet är leg arbetsterapeut Sara Wallin Ahlström. Huvudhandledare är docent Lena Almqvist på Mälardalens högskola, bihandledare Gunnel Janeslätt, docent Catharina Gustavsson och Maria Harder, PhD, Mälardalens högskola. Två artiklar är publicerade och en är submittad och ytterligare en RCT-studie pågår.

  • RCB-studien: ”Prevention av oönskad graviditet och en väg till informerat val bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning - en intervention med samtalsstöd och Real-Care-Baby simulator”. Projektet provade om användning av babysimulator tillsammans med ett nytt samtalsmaterial "Barn – vet jag vad det innebär" kan påverka attityder hos ungdomar i gymnasiesärskolan. Medel har beviljats av Regionala Forskningsrådet Örebro-Uppsala. Samarbete med docent Margareta Larsson, docent, Berit Höglund Med dr., Eva Randell Högskolan Dalarna, Patrik Arvidsson, Med dr., leg psykolog, Lydia Springer, leg psykolog och specialist samt Rose-Marie Berglund, speciallärare, Högbergsskolan Tierp. Projektet är helt avslutat och har producerat fyra artiklar varav en RCT-studie (Höglund, Janeslätt et al 2023). Allmänna arvsfonden har beviljat medel till FUB för projektet ”Mitt vuxenliv-livskunskap” som är en fortsättning på forskningsprojektet och resultatet går att se på www.mittvuxenliv.se
  • Projekt: "Föräldrar med kognitiva svårigheter som har barn i familjehem: Föräldraroll, behov av stöd samt utvärdering av stödgrupp Mamma Trots Allt". Medel har beviljats från Allmänna Barnhuset och Stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond. Medforskare är Päivi Adolfsson, Karin Jöreskog och Helena Lindstedt vid Uppsala Universitet samt Sandra Melander på SUF Kunskapscentrum. Tre artiklar är publicerade (Janeslätt, Jöreskog et al 2019; Adolfsson et al 2021; 2023). Ytterligare en kvalitativa artikel är submittad.

  • Ett nytt projekt ”Att ha koll på sin tid – prövning av instrument för att kartlägga tidsuppfattning och tishantering hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning projekt” har beviljats medel från CKFs Centrumråd: CKFUU-962831. Gunnel Janeslätt samarbetar med forskare i projekt Ha Koll. Projektet bedrivs också i samarbete med forskare i Nederländerna; professor Xavier Moonen, professor Paula von Sterkenburg, Evelien van Wingerden, PhD samt doktorand Deborah van Elst, vid VU University, Amsterdam. Syftet är att pröva och psykometriskt utvärdera ett instrument för Kartläggning av Tidsuppfattning (KaTid-Vux) samt självskattad tidshantering (Tid-S) för personer med lindrig eller måttlig IF.

  • Projektet ”Tidsuppfattning och tidshantering hos barn och ungdomar 10 – 17 år med och utan funktionsnedsättning” bedrivs i samarbete med Birgitta Wennberg Med. dr., leg arbetsterapeut, Region Stockholm och Linköpings universitet, Annika Persson, Region Stockholm och Marie Holmefur, Örebro universitet. Medel har beviljats från CKF CKFUU988186. I detta projekt samarbetar vi med en forskargrupp vid Maastricht University, Nederländerna. Professor Petra Hurks, Christine Resch PhD och Esther Keulers PhD vill, tillsammans med Gunnel Janeslätt, normera KaTid-Youth 2.0 för användning i NL.

  • Projektet ”Barn och ungdomar med och utan autism 10 – 15 år, tidsuppfattning och tidshantering i vardagen” bedrivs i samarbete med Birgitta Wennberg Med. dr., leg arbetsterapeut, Region Stockholm och Linköpings universitet och Annika Sköld, Med. dr., leg arbetsterapeut, KI. Medel har tidigare beviljats av Sunnerdahls hansikappfond.

 

Vetenskapliga publikationer

Alla länkar är externa.

Adolfsson, P., Lindstedt, H., Janeslätt, G., & Jöreskog, K. (2023). A father nevertheless: Self-confident but resigned fathers with children in foster care. J Journal of Intellectual Disabilities.

Arvidsson, P., Janeslätt, G., Wennberg, B., Lidström-Holmqvist, K., Holmefur, M., & Hayat Roshanay, A. (2023). Evaluation of the group intervention “Let’s Get Organized” for improving time management, organizational, and planning skills in people with mild intellectual disability. SCandinavian Journal of Occupational Therapy.

Höglund, B., Janeslätt, G., Arvidsson, P., & Randell, E. (2023). Efficacy of a school-based intervention to influence attitudes about future parenting among Swedish youth with intellectual disability – An RCT study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 36(5). doi:10.1111/jar.13109

Persson, A.-C., Dahlberg, L., Janeslätt, G., Möller, M., & Löfgren, M. (2023). Daily time management in dementia: qualitative interviews with persons with dementia and their significant others. BMC Geriatr, 23(405), 1-12. doi:10.1186/s12877-023-04032-8

Persson, A.-C., Janeslätt, G., Dahlberg, L., Löfgren, M., & Möller, M. (2022). Associations between time processing ability, daily time management, and Dementia Int. J. Environ. Res. Public Health, 19(3928). doi:10.3390

Persson, A.-C., Möller, M. C., Dahlberg, L., Löfgren, M., & Janeslätt, G. (2022). Assessing time processing ability and daily time management in persons with dementia: Psychometric properties of three instruments. Australian occupational therapy journal, 1-15. doi:DOI: 10.1111/1440-1630.12827

Puthran, R., Janeslätt, G., Acharaya, V., Ramachandran, M., & Dsouza, S. A. (2023). Cross-cultural adaptation and validation of assessments for time processing abilities and daily time management in Indian older adults. SCandinavian Journal of Occupational Therapy, 30(7). doi:10.1080/11038128.2023.2211314

Randell, E., Janeslätt, G., & Höglund, B. (2023). The Toolkit and Real-Care-Baby intervention – Experiences of teachers and school staff in conducting an intervention about future parenting. Cogent Education, 10(2219166), 1-13. doi:10.1080/2331186X.2023.2219166

Roshanay, A., Janeslätt, G., Lidström Holmqvist, K., White, S., & Holmefur, M. (2022). The psychometric properties of the original version of Assessment of Time Management Skills (ATMS). Occupational Therapy International, 2022.

Wallin Ahlström, S., Almqvist, L., Janeslätt, G., Gustavsson, C., & Harder, M. (2023). The experiences and the meaning of using MyTime in the preschool context from the perspective of children in need of special support, 5-6 years of age. Child: Care, Health & Development.

Wingren, M., Lidström Holmqvist, K., Roshanay, A., Arvidsson, P., Janeslätt, G., White, S., & Holmefur, M. (2022). One-year follow-up after the time management group intervention Let’s Get Organized. SCandinavian Journal of Occupational Therapy, 29(4), 305-314. doi: 10.1080/11038128.2021.1954687

Wingren, M., Roshanay, A. H., Fredriksson, U., Janeslätt, G., & Lidström-Holmqvist, K. (2023). A more active parenting after attending Let’s Get Organized – experiences of parents with ADHD. SCandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-12. doi:10.1080/11038128.2023.2225748

Mothers with cognitive limitations who have children in placement benefit from intervention
Adolfsson, P., Janeslätt, G., Lindstedt, H., & Jöreskog, K.
(2021). Child & Family Social Work, 26, 79-88. doi:10.1111/cfs.12791

Occupational performance goals and outcomes of time-related interventions for children with ADHD.
Wennberg, B., Janeslätt, G., Gustafsson, P. A., & Kjellberg, A. (2021). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 28(2), 158-170. doi:10.1080/11038128.2020.1820570

Lack of time and dependence on significant others: Occupational therapists´ experiences of prescribing time assistive technology for persons with dementia.
Persson, A.-C., Boman, I.-L., Dahlberg, L., Janeslätt, G., Möller, M. C., & Löfgren, M. (2020).  Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-11.

A school-based intervention can promote insights into future parenting in students with intellectual disabilities – a Swedish interview study.
Randell, E., Janeslätt, G., & Höglund, B. (2020).  Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Intervention in time processing ability, managing one’s time and autonomy in children with intellectual disability aged 10–17 years, a cluster randomised trial.
Janeslätt, G., Wallin Ahlström, S., & Granlund, M. (2019). Australian occupational therapy journal, 66, 110-120. doi:10.1111/1440-1630.12547

Pilot study of “Let’s Get Organized” - a group intervention for improving time 
management 
Holmefur, M., Lidström-Holmqvist, K., Roshanay, A., Arvidsson, P., White, S., & Janeslätt, G. (2019). Americal Journal of Occupational Therapy, 73(7305205020p1-7305205020p10). doi: doi:10.5014/ajot.2019.032631

 Experiences of the maternal role and support in mothers with cognitive limitations who have children in placement.
Janeslätt, G., Jöreskog, K., Lindstedt, H., & Adolfsson, P. (2019). Child & Family Social Work(24), 494-502. doi:10.1111/cfs.12629

An Intervention using the Tool-kit ”Children – what does it involve?” and the Real-Care-Baby simulator among students with ID - a feasibility study.
Janeslätt, G., Larsson, M., Wickström, M., Springer, L., & Höglund, B. (2019). Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities(32), 380-389. doi:10.1111/jar.12535

Time Management Skills in Relation to General Self-Efficacy and Parental Sense of Competence in Individuals with and without Cognitive Disabilities Cogent Psychology.
Roshanay, A. H., Janeslätt, G., White, S., & Lidström Holmqvist, K. (2019)
Cogent Psychology, Volume 6, Issue 1  doi:10.1080/23311908.2019.1655981

Assessment of Time Management Skills: psychometric properties of the Swedish version.
Janeslätt, G., Lidström Holmqvist, K., White, S. M., & Holmefur, M.
(2018). Scandinavian Journal of Occupational Therapy 25(3), 153-161. doi:10.1080/11038128.2017.1375009

Effectiveness of time-related interventions in children with ADHD aged 9-15 years: A randomized controlled study
Wennberg, B., Janeslätt, G., Kjellberg, A., & Gustafsson, P. A. (2018). European Child & Adolescent Psychiatry, 27(3), 329-342. doi: 10.1007/s00787-017-1052-5

Daily time management in children with spina bifida.
Persson, M., Janeslätt, G., & Peny-Dahlstrand, M. (2017). Journal of Pediatric Rehabilitation medicine, 10(Special issue, 3, 4), 295-302. doi:10.3233/PRM-170459

Drafting standards on cognitive accessibility: a global collaboration.
Steel, E. J., & Janeslätt, G. (2017). Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 12(4), 385-389. doi:10.1080/17483107.2016.1176260

The influence of environment: Experiences of users of myoelectric arm prosthesis—a qualitative study.
Widehammar, C., Pettersson, I., Janeslätt, G., & Hermansson, L. (2017). Prosthetics and Orthotics International, 0309364617704801. doi:10.1177/0309364617704801

Self-Rating of Daily Time Management in children: Psychometric properties of the Time-S
Sköld, A., & Janeslatt, G. (2016). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-9. doi:10.1080/11038128.2016.1185465

How People With Cognitive Disabilities Experience Electronic Planning Devices. 
Adolfsson, P., Lindstedt, H., & Janeslätt, G. (2015). NeuroRehabilitation, 37, 379-392. doi:10.3233/NRE-151268

Daily time management and influence of environmental factors on use of electronic planning devices in adults with mental disability.
Janeslätt, G., Lindstedt, H., & Adolfsson, P. (2015). Disabil Rehabil Assist Technol, 10(5), 371-377. doi:10.3109/17483107.2014.917124

Perception of the influence of environmental factors in the use of electronic planning devices in adults with cognitive disabilities.
Adolfsson, P., Lindstedt, H., Pettersson, I., Norling Hermansson, L., & Janeslätt, G. (2014). Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1 - 8. doi:DOI: 10.3109/17483107.2014.989418

Evaluating intervention with time aids in children with disabilities. 
Janeslätt, G., Kottorp, A., & Granlund, M. (2014).Scand J Occup Ther 21(3), 181-190. doi:10.3109/11038128.2013.870225

Metoder för kognitivt stöd: Evidensbaserad habilitering, EBH. Retrieved from Stockholm
Arvidsson, G., Buchholz, M., Forsmark, G., Hård, A., Jacobsson, C., Meden, D., . . . Janeslätt, G. (2013). 

Validity in assessing time processing ability, test equating of KaTid-Child and KaTid-Youth.
Janeslätt, G. (2012). Child Care Health Dev, 38(3), 371-378. doi:10.1111/j.1365-2214.2011.01249.x

 Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities.
Janeslätt, G., Granlund, M., Kottorp, A., & Almqvist, L. (2010). J Appl Res Intellect Disabil, 23(3), 250-262. doi:10.1111_j.1468-3148.2009.00528

Measurement of time processing ability and daily time management in children with disabilities.
Janeslätt, G., Granlund, M., & Kottorp, A. (2009). Disability and Health Journal, 2(1), 15-19. doi:doi:10.1016/j.dhjo.2008.09.002

Development of a new assessment of time processing ability for children, using Rasch analysis.
Janeslätt, G., Granlund, M., Alderman, I., & Kottorp, A. (2008). Child: care health and development, 34(6), 771-780. doi:doi:10.1111/j.1365-2214.2008.00865.x

Tidsuppfattning och tidshantering i vardagen.
Janeslätt, G., Sjödin, L., & Wennberg, B. (2015). In A.-C. Eliasson, H. Lidstrom, & M. Peny-Dahlstrand (Eds.), Arbetsterapi för barn och ungdomar (Vol. Art.nr 37371, pp. 259-270). Lund: Studentlitteratur.

 

Kognitivt stöd i vardagen.
Wennberg, B., Sjödin, L., Buchholz, M., & Janeslätt, G. (2015). In A.-C. Eliasson, H. Lidstrom, & M. Peny-Dahlstrand (Eds.), Arbetsterapi för barn och ungdomar (Vol. Art.nr 37371, pp. 271-284): Studentlitteratur.

 

Avhandling

Time for time : Assessment of time processing ability and daily time management in children with and without disabilities

Gunnel JaneslättArbetsterapeut

Telefon: 023-49 00 00
E-post: gunnel.janeslatt@regiondalarna.se