EU:s strukturfonder

Hos den regionala utvecklingsförvaltningen kan man söka medfinansiering till utvecklingsprojekt från regionalfonden, socialfonden och Interreg. Sverige har tillgång till medel ur EU:s strukturfonder genom medlemskapet i EU som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa.

Regionalfonden (ERUF)

Med pengar från regionalfonden (ERUF) kan utvecklingsprojekt finansieras. Programmet innehåller sex målområden som bl.a. syftar till att ställa om energianvändning, göra ekonomin mer cirkulär samt öka innovationskraften och konkurrenskraften för en hållbar utveckling. Mer information om vilka målområden som det går att söka medel i, finns på Tillväxtverkets hemsida.

Aktuella utlysningar

Regionalfondens tredje utlysning under 2023 öppnar den 21 november. Utlysningen stänger den 12 december. Det finns sex olika målområden där projekt och förstudier som främjar och utvecklar insatser för kompetensutveckling eller möter behov av kompetensförsörjning är ett av dem. Mer information om kommande utlysningar

Projektägare som avser söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i ERUF Norra Mellansveriges tredje utlysning ska skicka sin ansökan till Region Dalarna senast den 12 december. Ett möte med handläggare och strateg ska ske innan ni skickar in ansökan. Fyll i Tillväxtverkets mall för tidig projektidé och skicka den till strateg och handläggare i god tid innan inbokat möte. Mall för projektidé: Tillväxtverket, från idé till projekt (PDF 5 sid)

Europeiska socialfonden (ESF+) 2021-2027

Inom den Europeiska Socialfonden går det att söka medel för att finansiera projekt som ger möjlighet att utveckla regioner, individer, organisationer och företag. I den nya programperioden 2021-2027 finns fem programområden inom ESF+ för finansiering av projekt som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad. De fem programrådena har olika inriktningar och vänder sig till olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Mer information om Europeiska socialfonden
Beskrivning av de olika programområdena

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt med målsättningen är att skapa samarbete och utveckling mellan våra länder. 

Mer information för dig som vill söka stöd från Interreg Sverige-Norge

Interreg Östersjön

Har du en projektidé inom något av områdena innovativa samhällen, hållbar vattenförvaltning eller energiomställning? Vill du samarbeta med aktörer i andra länder runt Östersjön? Nu finns det möjlighet att söka projektmedel för samarbetsprojekt i Östersjöregionen.

Mer information för dig som vill söka stöd från Interreg Östersjön

Interreg Europa

Har du en projektidé som handlar om att förbättra någon policy inom regional utveckling? Interreg Europa är ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar hela EU och inriktas på kapacitetshöjande insatser. Programmet gör det möjligt för t ex regioner och kommuner att lära sig av erfarenheter i andra regioner genom t ex utbyte av best practice. 

Mer information för dig som vill söka stöd från Interreg Europa

Hade du nytta av informationen?