Restaurangkockar lagar mat i ett restaurangkök

Validering Dalarna

Genom validering kan vi bättre ta tillvara på kompetens som finns i länet. Tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer skapar vi en infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Om projektet Validering Dalarna

Validering Dalarna är ett projekt som syftar till att utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i Dalarna för att på sikt kunna stärka länets  kompetensförsörjning. Projektet är en förlängning på ett arbete kring validering som påbörjades 2021, där Region Dalarna i nära samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå arbetade med att skapa strukturer för validering. 

Projektmål

  1. Ta fram en stödstruktur för validering i syfte att kunna stärka kompetensförsörjningen av bristyrket kock i Dalarnas offentliga kök.
  2. Ta fram ett enhetligt metodstöd för validering för att kunna utveckla, stärka och få en ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen i Dalarna och de krav som ställs på validering från och med januari 2023.
  3. Öka kunskapen om vad validering är och om hur validering kan användas både strategiskt och operativt.   

 

 

Skolverket: Valideringsarbete i teori och praktik

Webbaserad utbildning i validering som ökar kunskapen att kartlägga och bedöma individers kompetens.

Om utbildningen på skolverket.se

Linnéuniversitetet: Validering i praktiken

Utbildning som handlar om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Om utbildningen på lnu.se

Validering av reell kompetens

Valideringskartan är ett stöd för att hitta vägar till validering av reell kompetens för studier och arbete.

Läs mer om valideringskartan

Dalarnas valideringsnätverk

Dalarnas valideringsnätverk bildades 2017 och bestod initialt av representanter från Region Dalarna, Arbetsförmedlingen, Högskolan Dalarna och verksamheten Dala valideringscentrum (DVC). Syftet med nätverket var att tillsammans samverka kring och föra en dialog om validering Dalarna. Valideringsnätverket har fortsatt sin samverkan och sitt arbete även efter DVC:s avslut och arrangerade bland annat en valideringskonferens i november 2020. Utöver att fortsätta dialog och samverkan kring validering på strategisk nivå är samtliga tre aktörer involverade i arbetet med de aktiviteter som sker inom ramen för den regionala dialoggruppen om validering i Dalarna.

Regional dialoggrupp om validering i Dalarna

Sedan 2021 finns en regional dialoggrupp om validering. I dialoggruppen ingår, utöver Dalarnas valideringsnätverk, ett sextiotal valideringskunniga personer med olika funktioner från olika verksamheter runtom i Dalarna. Dialoggruppen har kontinuerliga möten där frågor kopplade till det fortsatta utvecklingsarbetet av validering i Dalarna diskuteras.

 

Dala valideringscentrum har drivits i två omgångar. Först i projektform under perioden februari 2014 till och med april 2016. Region Dalarna var projektägare och operativ utförare var DalaWux genom Malung-Sälens kommun. Huvudfinansiär var Tillväxtverket och Region Dalarna och Malung-Sälens kommun bidrog med ytterligare medel till projektet.

Under perioden augusti 2017 till och med juli 2019 drevs Dala valideringscentrum som en verksamhet med Malung-Sälens kommun som huvudman. Operativ utförare var Dala valideringscentrum och verksamheten finansierades av samtliga kommuner via Malung-Sälens kommun.

Dala valideringscentrum skapades initialt som en regional stödstruktur för validering. En stödstruktur som skulle hålla samman arbetet mellan stuprören. Det fanns även en långsiktig vision om att Dala valideringscentrum skulle bli en öppen arena för en mer effektiv dialog och samverkan kring utvecklingen av validering i Dalarna. Verksamheten Dala valideringscentrum avslutades då omförhandling om finansiering och ny huvudman inte nådde något resultat.

Dokument

Slutrapport "Validering en effektiv kompetensförsörjning (pdf, 18 sidor)

Rapport "Utvärdering av verksamheten i Dala Valideringscentrum" (pdf, 32 sidor)