Partnerskap Business Region Dalarna

För att nå målen i Dalastrategin 2030 behöver alla aktörer i Dalarna göra en gemensam kraftsamling och förflyttning utifrån Agenda 2030 och rådande utmaningar och möjligheter. Detta projekt ska stärka entreprenörskapet och öka omställnings- och konkurrenskraften hos Dalarnas små och medelstora företag.

Partnerskapet Business Region Dalarna ska koppla samman länets alla femton kommuner, Region Dalarna och aktörerna i det företagsfrämjande systemet. Utifrån samlade erfarenheter och med ett utforskande arbetssätt bygger partnerskapet gemensam kapacitet och samordnande kraft för att erbjuda länets små och medelstora företag tydligt anpassade erbjudanden och avancerade stödtjänster. En digital samverkansarena ska knyta ihop, företagsanpassa och tillgängliggöra företags- och innovationsfrämjarsystemets erbjudanden.

Projektet pågår: 230901-260831

Projektledare: elisabet.christiansson@regiondalarna.se