Husbygge

Vår verksamhet

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar på uppdrag av regionala utvecklingsnämnden och har en processledande roll i det regionala utvecklingsarbetet. Verksamheten utgår från Dalastrategin 2030 och förvaltningens verksamhet är av strategisk och stödjande karaktär.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar processledande inom olika områden som näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad. Det operativa regionala utvecklingsarbetet genomförs huvudsakligen av andra regionala aktörer.

Förvaltningen arbetar bland annat med att:

• Processleda arbetet med Dalastrategin.
• Ta fram förslag till beslut om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
• Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen
• Ta fram förslag till en länsplan för transportinfrastruktur samt genomföra planen i samverkan med Trafikverket

Regionala utvecklingsförvaltningens kontor är geografiskt beläget i Falun, men förvaltningen arbetar länsövergripande. Verksamheten är organiserad i tre enheter underställda en ledningsenhet. Förvaltningen har 40 årsanställda.

Organisationsschema Regionala utvecklingsförvaltningens kontor

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev