Redovisa och rekvirera projektmedel

Följande gäller för att redovisa och rekvirera projektmedel från Region Dalarna. Villkoren finns också som ett beslut som skickas till projektägaren.

Projektstart

Startdatum för projektet finns angivet i beslutet. Projektet ska påbörjas så snart som möjligt efter detta datum. Kontakta handläggaren på Region Dalarna om det sker en förändring av startdatum.

Redovisning och rekvisition

Projektet ska särredovisas i form av projektredovisning hos stödmottagaren, separerat från övrig verksamhet. Kostnader och intäkter ska visas med resultatrapport och huvudbok. Samtliga kostnader ska kunna styrkas med fakturor eller motsvarande verifikationer. Underlag som visar att kostnaderna är betalda ska bifogas.

Rekvisition av medel ska normalt ske var tredje månad. För projekt som skickat in ansökan via Min ansökan kan där även ansöka om utbetalning. Rekvisitionen ska endast avse kostnader som upparbetats och betalats under den projektperiod som finns angiven i beslutet. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. I samband med rekvisition ska projektet lämna en skriftlig lägesrapport med beskrivning av hur projektet löper och utvecklas i förhållande till ansökan och beslut.

Slutredovisning ska lämnas senast enligt angivet datum i beslutet.

Informationsskyldighet

Projektet ska informera om att det finansieras med stöd från Region Dalarna med följande logotyp. 

Logotyp Region Dalarna

Förändringar i projektet

Kontakta oss om större förändringar sker i projektet, t ex avbrott, försening, större budgetförändringar eller annan väsentlig förändring. Även förändringar gällande till exempel projektägare, projektledare och adress ska godkännas av Region Dalarna.

Beslutet kan upphävas och medel återkrävas om bidragsmedlen inte har använts enligt bestämmelserna i förordningen om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken SFS 2003:596 (extern länk).

Farook Jalal ModirHandläggare

Telefon: 079-062 52 06
E-post: farookjalal.modir@regiondalarna.se

Jenny GustafssonHandläggare

Telefon: 073-868 01 21
E-post: jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se

Joel NorrgoHandläggare

Telefon: 070-530 25 72
E-post: joel.norrgo@regiondalarna.se

Tilda WillénHandläggare

Telefon: 070-205 48 10
E-post: tilda.willen@regiondalarna.se