Tillgänglighet och hållbara transporter Dalarna

Projektet ska, i nära dialog med Dalarnas kommuner, ta fram en strategi för ökad tillgänglighet till, från och inom länet för invånare, besökare och näringsliv. Strategin ska sen kunna användas som vägledning vid kommande samhälls- och transportinfrastrukturplanering.

Mer om projektet

Projektet består av fyra större aktiviteter:

  • Ny tillgänglighetsstrategi/trafikstrategi som blir ett stöd i arbetet med andra obligatoriska planeringsdokument och stärka förutsättningarna för prioriteringar av infrastrukturåtgärder med perspektivet tillgänglighet i alla delar av länet. Strategin ska bygga på tillgänglighet ur tre dimensioner: Fysisk mobilitet, Rumslig närhet och Digital tillgänglighet.
  • Annan finansiering - EU-finansiering utöver CEF-medel. Identifiera möjligheter till annan finansiering av tillgänglighets- och infrastrukturåtgärder ur tex EUs Interregprogram, Horisont, EPSON.
  • Påverkan och kommunikation med aktiviteter för kunskapshöjande insatser och strategisk påverkan.
  • Färdplan för energiintelligenta och klimatsmarta transporter blir en del av genomförandet av Dalarnas Energi- och klimatstrategi. Fokus för färdplanen är insatser för att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Projektet pågår 2024-01-01-2026-12-31.