Tillgänglighet och hållbara transporter Dalarna

Projektet ska, i nära dialog med Dalarnas kommuner, ta fram en strategi för ökad tillgänglighet till, från och inom länet för invånare, besökare och näringsliv. Strategin blir en viktig vägledning vid kommande samhälls- och transportinfrastrukturplanering.

Mer om projektet

Projektet består av fyra större aktiviteter:

  • Ny tillgänglighetsstrategi/trafikstrategi för stöd i arbetet med andra obligatoriska planeringsdokument. Stärka förutsättningarna för prioriteringar av infrastrukturåtgärder med perspektivet tillgänglighet i alla delar av länet. Strategin ska bygga på tillgänglighet ur tre dimensioner: Fysisk mobilitet, Rumslig närhet och Digital tillgänglighet.
  • Annan finansiering - EU-finansiering utöver CEF-medel. Identifiera möjligheter till annan finansiering av tillgänglighets- och infrastrukturåtgärder ur tex EUs Interregprogram, Horisont, EPSON.
  • Påverkan och kommunikation med aktiviteter för kunskapshöjande insatser och strategisk påverkan.
  • Färdplan för energiintelligenta och klimatsmarta transporter som blir en del av genomförandet av Dalarnas Energi- och klimatstrategi. Fokus för färdplanen är insatser för att nå de nationella energi- och klimatmålen.

Projektet pågår: 240101-261231.

Projektledare: Ronja Backsell

Martina HellgrenStrateg samhällsplanering och infrastruktur

Telefon: 076-697 50 56
E-post: martina.hellgren@regiondalarna.se