Företagsstöd

Hos Region Dalarna kan du ansöka om stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Dalarna. Alla våra stöd kan sökas löpande. Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp, så guidar vi dig rätt.

Våra företagsstöd

Energieffektivisering

Minska ditt företags energianvändning.   

Energieffektivisering

Exportcheck

Börja exportera eller öka ditt företags export.

Exportcheck

Regionalt investeringsstöd

För större investeringar över 10 miljoner i byggnader, maskiner och inventarier.

Investeringsstöd

Samverkansprojekt

Stöd till samverkan med andra företag kring produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling.

Samverkansprojekt

Särskilt investeringsstöd

För medelstora investeringar i byggnader, maskiner och inventarier.

Särskilt investeringsstöd

Utvecklingsstöd för sociala företag

Utveckla ditt sociala företag.

Utvecklingsstöd

Konsultcheck

Stärk kompetensen i ditt företag med hjälp av externa konsulter.

Konsultcheck

Mikrostöd

För mindre investeringar i ditt nystartade företag.

Mikrostöd

Digitaliseringscheck inom besöksnäringen

Digitalisera ditt företag eller ett besöksmål.

Digitaliseringscheck

Så söker du företagsstöd

Ansökan skickas in elektroniskt via Tillväxtverkets "Min ansökan". I vissa fall behöver även bilagor fyllas i och skickas med.

 • Bilaga: Hållbarhetsfrågor
  Om du planerar att söka något av våra stöd behöver du svara på några hållbarhetsfrågor. Du behöver inte svara på frågorna om du söker mikrostöd.
 • Bilaga: Fullmakt
  Om du planerar att söka något av våra stöd och behörig firmatecknare inte undertecknar ansökan ska en fullmakt bifogas.
 • Bilaga: Intyg om begagnad maskin eller utrustning
  Om du planerar att köpa en begagnad maskin eller utrustning behövs ett intyg. Detta för att vi ska kunna ses att det inte tidigare införskaffats med någon form av offentlig finansiering.

 

Tips på andra stöd för dig som företagare

Projektet ENCOM II kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Projektet ENCOM II drivs under perioden 2018-2022 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med en blandning av regionala utvecklingsmedel som Dalarna får från nationellt håll och med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Målet är att bidra till målet om en "koldioxidsnål ekonomi" och att skapa nya arbetstillfällen.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, det vill säga hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik) Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

  Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Investeringsstöd till företagsutveckling
Konsultcheck
Mikrostöd
Regionalt investeringsstöd
Samverkansprojekt

Slutligt beviljade stöd inom ENCOM II

Bjursås mekaniska verkstad AB
Björbo Snickeriproduktion AB
Boggs mekaniska AB
Bröderna Östensson AB
Dala Massivträ AB
Dala Plåtteknik AB
Gis Gagnefs Industrisnickerier AB
InnoSat Communikation AB
JLM Healty Homes AB
MVUS AB
Next Green AB
Olsson och Jansson i Nås AB
Rälta Snickerifabrik AB
Sterners Specialfabrik AB
Stjärnsunds Svetsmekano AB
Svenska Husgruppen AB
Svenska Krämfabriken
Svetslego AB
Säters snickerifabrik AB
VIQMA system AB
Västerdalarnas mekaniska Industri AB
Wåhlins Skärteknik AB

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna ska, genom omställningscheckar samt stöd till investeringar inom internationalisering, digitalisering och grön omställning, bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i Dalarna. Detta förväntas leda till nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som tryggar företagens framtid och hjälper dem att växa. Resultatet förväntas bli framgångsrika företag som står sig starka, har ökat sin beredskap och omställningsförmåga.

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna drivs under perioden 2021-2023 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Vem kan söka?

 • Företag med befintlig verksamhet
 • Företag med marknad som är större än Dalarna
 • Omsättning 1-300 Mkr
 • Antal anställda 1-249, varav minst en person arbetar 100%
 • Företaget ska ha en god överlevnadsförmåga och resurser för att fullfölja satsningen

Företag inom handel kan inte söka dessa checkar (för information om andra möjligheter, ta kontakt med ditt näringslivskontor).

Tematiska områden:

 • Digital omställning
 • Internationalisering/ny nationell marknad
 • Grön omställning
 • Strategisk omställning

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Affärsutvecklingscheck React
Särskilt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder. Hos Region Dalarna kan man söka hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd.

Läs mer om stöd till kommersiell service

Söker du startkapital till ditt bolag? DalaCapital vill bidra till att fler innovativa bolag startas och utvecklas framgångsrikt i Dalarna. Därför investerar de i bolag med stor potential i tidig fas, så kallad såddfas. Investeringsbeloppet är 100-500 tkr.

Läs mer om DalaCapital

Bra att veta om våra företagsstöd

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Dalarna. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Region Dalarna kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Dalarna har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Dalarna.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag. Hänsyn tas även till eventuell koncerntillhörighet och aktieutdelningar.
 • Resultatbudget för de två kommande åren ska bifogas med ansökan.
 • Likviditetsbudget för det kommande året.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Dalarnas budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 700 000 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.
 • Om stödet delfinansieras med EU-medel ställs det krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.
 • Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten och stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Regelverk
Gällande svensk förordning: SFS 2022:1467 och SFS 2022:1468. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 2023/2831. EU:s regelverk om det allmänna gruppundantaget (EU) nr 651/2014.

Lars Erik LissHandläggare företagsstöd

Telefon: 023-77 70 19
E-post: larserik.liss@regiondalarna.se

Lena RomlinHandläggare företagsstöd

Telefon: 023-77 70 21
E-post: lena.romlin@regiondalarna.se