Syntolkning: Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-05-29

Nyhet – 29 maj 2023

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Handlingsplan för ekonomi i balans

Med anledning av den ekonomiska situationen i regionen och dess omvärld fick regiondirektören i höstas ett särskilt uppdrag att genomlysa den ekonomiska situationen och ta fram en handlingsplan för att genom utveckling, omställning och prioriteringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt möta regionens framtida utmaningar. I uppdraget ingick också att specificera hur uppföljningen av handlingsplanen ska genomföras.

Regionstyrelsen har nu tagit emot informationen och konstaterar att uppdraget att ta fram en handlingsplan anses avslutat.

Handlingsplan för ekonomi i balans - Region Dalarna

Onormala ersättningsnivåer

Region Dalarnas revisorer framförde i en granskningsrapport november 2022 att regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern styrning och uppföljning beträffande regionens kontroll och hantering av onormala ersättningsnivåer. Regionstyrelsen gav därför regiondirektören i uppdrag att följa upp revisionsrapporten utifrån tre perspektiv.

 • Översyn av attest- och delegeringsrutiner
  Attest- och delegeringsrutiner har setts över. I likhet med revisionsrapporten kan konstateras, att goda rutiner finns men att efterlevnaden av desamma bör förbättras. Åtgärder kommer nu att vidtas så att regionens rutiner efterlevs.

 • Kartläggning av enskilda fall av övertid
  Åtgärder kommer att vidtas, så att övertid fördelas jämnt bland medarbetare inom respektive verksamhet. Varje enskilt fall med onormalt höga ersättningar kommer att följas upp individuellt. Enskilda önskemål om omfattande övertidsarbete ska inte tillgodoses.

 • Kartläggning av fall där ersättning betalas ut till medarbetare utan fast grundlön
  Kartläggningen visar att läkare inom flera verksamheter rekryteras mot ersättning i stafettliknande upplägg som inte föregåtts av någon upphandling. Region Dalarna ska sträva efter adekvat bemanning av egna medarbetare och, när detta det inte är möjligt, tillämpa enhetliga regler för upphandling av hyrpersonal.

Regionplan med budget och finansplan 2024–2026

Regionstyrelsen har fastställt Regionplan med budget och finansplan 2024–2026. Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. Regionplanen lyfter regionens övergripande mål och utmaningar för den kommande mandatperioden och tar avstamp i Dalastrategin.

”Under mandatperioden ska vi ta viktiga steg på vägen mot vårt övergripande och långsiktiga mål som är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av Dalarna. Den kommande perioden står vi, tillsammans med övriga regioner, inför en mycket stor ekonomisk utmaning”, skriver den politiska majoriteten i regionplanens inledning.

Tre prioriterade utvecklingsområden presenteras i regionplanen:

 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Säkerhet och beredskap
 • Kompetensförsörjning

Länk till regionplanen

(M), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag till regionplan.

Kostnadsfri vård i samband med sexuella övergrepp

Regionstyrelsen har beslutat att patienter som söker vård i samband med sexuella övergrepp ska få kostnadsfri vård vid besök på samtliga inrättningar samt för ett uppföljande återbesök. Avgiften kan vara ett hinder för att söka vård för den som inte har någon egen ekonomi eller är rädd för att faktura skickas hem. Att slopa patientavgiften kan därmed sänka tröskeln till att söka vård för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Slutgiltigt beslut i regionfullmäktige 12–13 juni.

Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut 2022

Uppföljningen av hållbarhetsprogrammet visar att mycket går framåt men att det fortfarande finns många viktiga utvecklingsområden. I uppföljningen ges flera rekommendationer. Tre av dessa har valts ut som särskilt angelägna att prioritera i planeringen inför 2024:

 • Säkerställ invånarnas inflytande och delaktighet
 • Stärk det systematiska arbetet för hållbar upphandling
 • Minska klimatpåverkan från förbrukningsartiklar

Resultatet i klimatbokslutet för 2022 visar en ökad klimatbelastning jämfört med tidigare år. Det behövs fortsatt kraftfulla insatser och tydliga prioriteringar för att möta målet med 75 procent minskad klimatpåverkan till 2030.

Uppföljningen visar också att styrningen inom hållbarhetsområdet bör förtydligas och hållbarhetsperspektivet synliggöras i Region Dalarnas övergripande planeringsprocess.

Regionstyrelsen godkände hållbarhetsredovisningen och beslutade att de tre rekommendationerna ska beaktas i Region Dalarnas planeringsprocess inför 2024–2025.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

  Vill du veta mer?
  Här finns handlingarna till regionstyrelsen

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka