Syntolkning: Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2023-04-27

Nyhet – 28 april 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Bergslagstaxa Nya resevillkor/priser Tåg i Bergslagen

Övergripande resevillkor, produkter och priser fastställdes i enlighet med förslag under förutsättning att Region Örebro län, Region Västmanland och Region Gävleborg fattar likalydande beslut.

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen. I samband med tidtabellsskiftet i december 2023 förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från operatören till beställaren. Med anledning av det förändrade ansvaret har under sommaren och hösten 2022 ett arbete genomförts av Tåg i Bergslagen och ägarrepresentanter med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Tåg i Bergslagen under arbetsnamnet Bergslagstaxan, att gälla från och med december 2023. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner.

Beslutspunkt 2 i utsänt förslag ”godkänna att kollektivtrafikförvaltningen i Region Dalarna får vid beslut om ny pris-och zonmodell fatta eget beslut om ny prisprodukt som harmoniserar med bergslagstaxan”, ströks och ingick inte i beslutet.

Ny intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB

Ny intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB godkändes, under förutsättning att övriga delägare fattar likalydande beslut.

Ärendet gäller förslag till uppdatering av bilaga till aktieägaravtal för Tåg i Bergslagen gällande fördelning av biljettintäkter och underskott för Tåg i Bergslagen AB.

Tåg i Bergslagen ges i uppdrag att bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB

Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer. Tåg i Bergslagens samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

Kollektivtrafiknämnden fattar inte slutligt beslut i något av ovanstående ärenden utan beslutar föreslå regionstyrelsen för slutligt beslut i regionfullmäktige.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka