Syntolkning: Falu lasaretts huvudentré

Med anledning av Region Dalarnas svar till IVO

Pressmeddelande – 31 januari 2023

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade i december 2022 kritik rörande vårdplatsbrist på Falu lasarett. Region Dalarna har nu svarat IVO och redovisat genomförda och planerade åtgärder. ”Vi är väl medvetna om att situationen är ansträngd och jobbar intensivt för att förbättra läget. Vi vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som ser till att patienterna får den vård de behöver", säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Den 19 och 20 september 2022 genomförde IVO två inspektioner på Falu lasarett som ett led i den nationella tillsynen av samtliga regioners sjukhusvård. Fokus för inspektionerna var vårdplatser och bemanning.

IVO:s bedömning till följd av inspektionerna är att antalet tillgängliga vårdplatser inom den specialiserade somatiska slutenvården på Falu lasarett inte räcker till för att möta de behov som finns och för att garantera en patientsäker vård.

I går 30 januari skickades svar till IVO. I svaret redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bemanningsproblemen och vårdplatsbristen, både på kort och på lång sikt.
– Det är viktigt att hela hälso- och sjukvården samverkar för att lösa de problem som finns. Vi arbetar till exempel utifrån en analys av klinikernas vårdplatssituation och väger samman deras kapacitet med patienternas behov och vårdtider, för at på så sätt fördela våra resurser dit de behövs som mest, säger Åsa Dedering.

Exempel på genomförda eller planerade åtgärder:

  • Undersköterskor som saknar akutvårdskompetens har möjlighet att vidareutbilda sig.
  • Kompetensstegar för medarbetare har säkerställts för att möjliggöra vidareutveckling.
  • Bemanning på akutmottagningarna i Falun och Mora har utökats.
  • Ekonomiska incitament i form av till exempel extraersättning vid extra pass på kirurgkliniken har införts.
  • Riktade rekryteringsinsatser pågår.
  • Antalet vårdplatser på AVA (akutvårdsavdelning) kommer att utökas.
  • Vårdplatskoordinator inrättas.
  • Dialog med berörda verksamheter pågår för att garantera samverkan inom Region Dalarna.
  • Dialog med kommunerna pågår inför utskrivningar av patienter och för att förbygga återinläggningar.
  • Säkra att vårdåtgärder sker i hemmet där så är möjligt.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka