Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-04-29

Pressmeddelande – 29 april 2022

Nyhetsnotiser från regionala utvecklingsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Beslut om regionala prioriteringar för bredbandsstöd 2022

Regeringen har avsatt 1,3 miljarder kronor för bredbandsutbyggnad i Sverige 2022. Region Dalarna har möjlighet att prioritera upp till 30 procent av de byggnader i länet som klassas som stödbara. Dessa får förbättrade chanser till bredbandsstöd. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om vilka principiella prioriteringsgrunder som ska gälla. Förvaltningen anger därefter vilka byggnader i länet som omfattas och överlämnar det till Post- och telestyrelsen (PTS) senast den 2 maj. Regionala utvecklingsnämnden beslutade att behålla samma prioriteringar som 2021 och därmed prioritera följande för bredbandsstöd för 2022:

1) hushåll

2) företagande

3) samhällsviktiga funktioner

8) områden som har utmaningar

Modellen för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader som de anser är mest prioriterade för stödet. De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade byggnader får en konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. På så sätt får prioriteringarna genomslag på vilken utbyggnad som finansieras med stödmedel.


Beslut om förstudie Partnerskap för regional innovation inom klimat- och energiomställning

På dagen sammanträde beslutades att bevilja medel till förstudien Partnerskap för regional innovation inom klimat- och energiomställning. I förstudien samverkar Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna för att mobilisera Dalarna för hållbar smart specialisering och energi- och klimatomställning. En arbetsmodell kommer att tas fram och vara en pilot för samhandling för hur man på regional nivå kan skapa goda förutsättningar och kopplingar mellan energi- och klimatomställning, innovation och hållbar smart specialisering. Det är ett led i att stärka innovationsförmågan hos företagen i Dalarna. Förstudien ligger i linje med Dalastrategin - Dalarna 2030, då man ska samordna arbetet inom energi- och klimatarbetet med den strategi inom smart specialisering som ska gälla de kommande åren. Förstudien ligger även i linje med den europeiska och den nationella strategin för hållbar regional utveckling och arbete. Stödet uppgår till 50 % av de totala kostnaderna, dock med högst 400 000 kr.


Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka