Region Dalarnas analysavdelning genomför nationell jämförelse av operationsproduktivitet

Pressmeddelande – 24 maj 2022

Det finns stora skillnader mellan svenska sjukhus operationsproduktivitet. Det visar kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register, SPOR, i ett nationellt projekt i samarbete med Region Dalarnas analysavdelning: ”Projektet har stor potential att på sikt stärka hela landets operationsverksamheter”, säger Erik De Geer, chef på Region Dalarnas analysavdelning, som ansvarat för projektet.

Operationsproduktiviteten på 13 sjukhus i Sverige har utvärderats av SPOR i ett pilotprojekt. Totalt har cirka 350 000 operationer ingått i analysen. Erik De Geer, analyschef på Region Dalarna, har ansvarat för projektet och också utfört en stor del av databehandlingen.
– Att ett kvalitetsregister även intresserar sig för produktivitet är ganska unikt. Det finns stor utvecklingspotential i detta och vi ser att många sjukhus är intresserade av att ta del av informationen som samlats in, säger han.

Resultatet visar att det finns stora skillnader inte bara i landets men också i Dalarnas operationsproduktivitet, där bland annat Mora lasaretts centraloperation utmärker sig positivt.
– Mora har en tidseffektiv operationsprocess i förhållande till den arbetade tiden. Vi kan alltså se att processen från att patienten tas emot för operation till att den lämnas över till postoperation är snabb, säger Erik De Geer.

Ytterligare en tendens som projektet visar är att mindre operationsenheter har en produktivitet som ligger över rikssnittet, till skillnad från större enheter som i snitt har lägre produktivitet.

Avsikten är att göra SPOR Benchmarking till ett användbart verktyg för det fortsatta arbetet med att effektivisera den opererande verksamheten, minska vårdköerna och verka för bättre vård nationellt.
– Vi ser projektet som någonting positivt eftersom det ger möjlighet att se över sin verksamhet och jämföra den med andra, och på så sätt ta del av goda exempel som kan stärka det egna arbetet, säger Torbjörn Roos, verksamhetschef för Faluns operations- och intensivvårdsklinik, som bidragit med mycket värdefull sakkunskap i framtagandet av analysmetoden.

– Från avdelningens sida är vi också glada över att detta uppmärksammas. Det är en väldigt kompetent grupp och vi jobbar aktivt på att sprida kunskap om vad vi gör i organisationen, avslutar Erik De Geer.

Mer om projektet

I pilotprojektet för SPOR Benchmarking har 13 sjukhus ingått, men redan nu finns delar av analysen tillgänglig för landets nästan 80 anslutna sjukhus med opererande verksamhet. Flera sjukhus är också intresserade av att ansluta sig till pilotprojektet, där man får möjlighet att delta i analysen fullt ut.
– Operationsproduktivitet är en enormt viktig fråga och det här registret är unikt i sitt slag. Region Dalarna har gjort en stor insats för den svenska sjukvården med att både plocka fram en metod och starta projektet, det är vi mycket tacksamma för, säger Bengt Cederlund, registerhållare inom SPOR.

I pilotprojektet har produktionen satts i förhållande till den arbetade tiden, vilket lett till att alla sjukhus har fått en så kallad produktivitetspoäng. Den insamlade informationen har case-mixjusterats, vilket innebär att olika operationer har gjorts jämförbara.

Arbetet har nyligen uppmärksammats i Dagens Medicin och kommer även att presenteras under Svenska föreningen för Anestesi och Intensivvårds SFAI-vecka i Uppsala i september. Mer information om arbetet finns på www.spor.se/spor/benchmarking

Mer om SPOR

Det nationella kvalitetsregistret SPOR samlar data som registreras i samband med en operation. Målet för SPOR är att via lokal kvalitetsuppföljning och nationella jämförelser öka medvetenheten och insynen i verksamheten på våra operationsenheter. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården genom att jämföra vården mellan olika vårdgivare runt om i landet.

Mer information finns här:
Benchmarking – SPOR

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka