Forskare från Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet har beviljats drygt 4,9 miljoner kronor för att utveckla ett AI-baserat beslutsstödsystem med sikte på att effektivisera multimodal smärtrehabilitering vid långvarig smärta.

Forskare beviljas 4,9 miljoner för att utveckla AI-baserat beslutsstödsystem

Pressmeddelande – 26 oktober 2022

Fyra forskare från Region Dalarna ska vara med och utveckla ett beslutsstödsystem baserat på artificiell intelligens (AI) med sikte på att effektivisera multimodal smärtrehabilitering vid långvarig smärta. ”Anslaget innebär nya forskartjänster och forskningsaktiviteter i Dalarna som inkluderar företag och näringsliv”, säger Björn Äng, FoU-direktör vid Region Dalarna.

Projektgruppen bestående av sju forskare från Region Dalarna, Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet har i nationell konkurrens beviljats drygt 4,9 miljoner kronor i forskningsanslag från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Projektets titel är Ett intelligent och patient-specifikt kliniskt beslutsstödsystem för att förbättra multimodal specialistvård för patienter med långvarig smärta.

– Syftet med att utveckla det här AI-baserade beslutsystemet är att förbättra livskvalitén, minska känslomässigt lidande och sjukskrivningar, för patienter med långvarig smärta. Förhoppningen är att resultatet ska vara av stort socioekonomiskt värde för samhället, säger Björn Äng, ansvarig forskare, samt forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Dalarna och professor vid Högskolan Dalarna.

– Smärta är idag den vanligaste anledningen till att söka sjukvård eller använda sig av läkemedel och en stor andel lider av långvarig smärta vilken numera definieras som ett eget sjukdomstillstånd och inte bara som ett symtom på annan skada eller sjukdom.

    Projektet som i sin första fas ska pågå under tre år med start 2023 bygger på tidigare forskning som inkluderar omfattande forskningsarbete med data från såväl laboratorier, nationella registerdata som kliniska studier i samverkan med Svenska regioner och andra huvudmän. Arbete med denna forskning har pågått under de senaste 15 åren vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet. Högskolan Dalarna kommer vara forskningshuvudman för projektet.

    Studier visar att såväl läkemedel som resurskrävande rehabiliteringsinsatser endast ger måttliga effekter vid långvarig smärta, jämfört med den mer väldokumenterade effekt som föreligger vid andra smärttillstånd som till exempel akut smärta.

    Det AI-baserade beslutstödets effektivitet och hälsoekonomiska nytta ska värderas i en så kallad registerbaserad och klusterrandomiserad kontrollerad studie (RRCT). Projektgruppen ska också validera beslutstödets design, prestanda och användarupplevelse.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka