Förälder med nyfödd bebis på bröstet.

Flera insatser i Dalarna för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård

Pressmeddelande – 31 mars 2023

I Dalarna pågår flera initiativ för att utveckla förlossningsvården och vården för kvinnors hälsa. I en rapport från SKR beskrivs att drygt 600 insatser genomfördes under det gångna året i landets regioner. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna.

I Dalarna har många insatser genomförts under 2022 för att stärka vården för kvinnors hälsa. Förbättringsarbetet genomförs inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Bland annat har Region Dalarna bedrivit flera insatser för att stöd- och vårdtillfällen ska kunna erbjudas digitalt, däribland föräldrautbildningar, vissa mödrahälsovårdsbesök och amningsutbildning.

Regionen planerar även att fortsätta sin satsning på att utveckla ledarskapet inom förlossningen.

- Satsningarna syftar till att öka förutsättningarna för att ge medarbetare god ledning och därmed bättre arbetsmiljö, stärkt kunskapsstyrning och i förlängningen möjligheter att rekrytera nya medarbetare, säger Agneta Romin verksamhetschef Kvinnosjukvård Dalarna.

En viktig del av arbetet är att stärka kompetensförsörjningen. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljön för befintliga medarbetare och att rekrytera nya medarbetare.

- Regionernas långsiktiga förbättringsarbete bidrar till att de flesta kvinnor känner sig trygga och bemötta med respekt av såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Arbetet fortsätter för att alla kvinnor ska vara nöjda, säger Eva Estling, samordnare för kvinnors hälsa och förlossningsvård på SKR.

  Region Dalarnas fleråriga arbete för förlossningsvården och kvinnors hälsa ger effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2022 har en ökning från 71,6 % till 91,6 % skett.

  - Det är viktigt att vi kan erbjuda insatser både för de som väntar och de som föder barn, och under 2023 planerar vi att genomföra ännu fler insatser för att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa, säger Agneta Romin.

  I Dalarna är majoriteten mycket nöjda med både vård och bemötande inom mödrahälso- och förlossningsvården. Det visar den nationella Graviditetsenkäten.

   - Dalarnas resultat visar att det finns mycket vi kan vara stolta över, men ger oss också ett viktigt kunskapsunderlag för utvecklings- och förbättringsarbete i hela förlossningsvårdkedjan, säger Agneta Romin.

   Fakta från rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022”

   Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet.

   Sett till hela Sverige har regionerna tillsammans genomfört 621 insatser under 2022. Till exempel handlar det om att involvera kvinnor och deras familjer, att anpassa vården efter kvinnans och familjens behov eller säkerställa en sammanhållen vårdkedja. Det handlar även om att testa och utveckla arbetssätt eller stärka kunskapsstyrningen.

   Positiv nationell utveckling

   Systematiska uppföljningar visar på en positiv utveckling inom en rad olika områden sedan satsningen påbörjades 2015. Nationellt ser vi att:

   • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt under det senaste året. De omotiverade skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper har även minskat då deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
   • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
   • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
   • Graviditetsenkätens resultat visar att de allra flesta kvinnorna känner sig bemötta med respekt och är trygga i såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Däremot är eftervården ett fortsatt utvecklingsområde.

   Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård förlängs och förstärks till 2025

   Under 2022 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna. För 2022 har drygt 38.1 miljoner att fördelats till Region Dalarna. Regeringen har aviserat att satsningen förlängs och förstärks, till och med 2025. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1,61 miljarder kronor till regionerna och SKR. Hur medlen för 2024 och 2025 fördelas kommer att beslutas under 2023 respektive 2024.

   Fakta: Graviditetsenkäten

   Gravida och nyblivna mödrar i hela Sverige erbjuds att besvara Graviditetsenkäten. Enkäten syftar till att fånga gravidas och nyblivna mödrars upplevelse av sin egen hälsa samt erfarenheter av vården under och efter graviditet.

   Graviditetsenkäten skickas ut och kan besvaras via 1177.se vid tre tillfällen, under och efter graviditeten. Resultaten ger regionerna och verksamheterna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela förlossningsvårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

   Två år efter lansering av Graviditetsenkäten har totalt 310 000 svar inkommit, per 31 december 2022. Det ger en svarsfrekvens på omkring 55 procent, vilket är en hög svarsfrekvens för patientenkäter.

   Nationella Resultat Graviditetsenkäten


   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka