Forskare vid Region Dalarna vill undersöka alkoholrelaterad ohälsa

Pressmeddelande – 21 mars 2024

Forskare från Region Dalarna vill studera hur alkoholkonsumtion hänger ihop med psykisk och fysisk hälsa. ”Ökad kunskap kan bidra till både förebyggande insatser och behandling för att minska alkoholrelaterad ohälsa”, säger Viktor Månsson, psykolog och forskare vid division psykiatri och habilitering, Region Dalarna.

Socialstyrelsen sänkte hösten 2023 gränsvärdet för vad hälso- och sjukvården ska se som riskbruk avseende alkoholkonsumtion. Enligt senaste undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har tre miljoner svenskar en alkoholkonsumtion som klassas som riskbruk enligt de nya riktlinjerna.

Nu vill psykologen Viktor Månsson, läkaren Maria Hårdstedt och statistikern Riccardo Lo Martire – alla tre forskare vid Region Dalarna – kartlägga riskerna med alkoholkonsumtion och utvärdera blodprovet phosphatidylethanol(B-PEth). Provet används inom hälso- och sjukvården som markör för överkonsumtion av alkohol.

– Genom forskningen kan vi öka kunskapen kring olika riskgrupper och därmed bättre kunna rikta förebyggande insatser och behandling för att minska den alkoholrelaterade ohälsan, säger Viktor Månsson.

Forskarna söker utökad finansiering för att kunna bidra till ny kunskap

B-PEth introducerades som screening och uppföljning av alkoholkonsumtion i Region Dalarna år 2013 och antalet prover har ökat kontinuerligt. Vid årsskiftet 2023/2024 hade 171 749 tester analyserats i Region Dalarna till en kostnad av drygt 50 miljoner.

Forskarna har fått etiskt tillstånd att använda svar från B-PEth-prover i olika forskningsstudier och söker nu utökad finansiering för projektet.

– Vi hoppas kunna bidra med ny kunskap kring alkoholkonsumtion och hälsa hos patienter inom hälso- och sjukvården, säger Viktor Månsson.

De tre forskarna vill använda provsvaren till att beskriva förekomst av regelbunden, hög alkoholkonsumtion hos patienter inom Region Dalarnas hälso- och sjukvård och hur fördelning ser ut över ålder, kön och typ av diagnos. Med hjälp av registerdata har de även möjlighet att undersöka vilka risker hög och regelbunden alkoholkonsumtion förknippas med över tid.

– Vi vill också jämföra hur väl B-PEth stämmer överens med självskattad alkoholkonsumtion och hur vårdpersonal har upplevt testets användbarhet, säger Viktor Månsson.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka