Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-08-23

Nyhet – 23 augusti 2022

Delårsrapport för hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2022
Rapporten visar att de flesta av hälso- och sjukvårdens mål och uppdrag kommer att uppfyllas helt eller delvis under året. Personalsituationen beskrivs som den största utmaningen för framtiden.

Några av de mål som förväntas uppnås är att:

  • Dalarnas invånare ska ha upplevelsen av att vården är nära.
  • Hälso- och sjukvårdens medarbetare ska känna trivsel på arbetet.
  • Digitaliseringen ska öka för att minska miljöpåverkan och onödigt resande.

Några av de mål som inte förväntas uppnås är:

  • Vårdgaranti gällande operation/behandling inom 90 dagar.
  • Sänkt läkemedelskostnad.
  • Personalomsättning.

Hälso- och sjukvårdens budgetavvikelse per juli månad uppgår till ett underskott på 68 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för helåret 2022 är en ekonomi i balans.

Region Dalarna ställer sig bakom målbild för 1177
Ställningstagandet innebär att 1177 blir den portal som Region Dalarna kommer att använda gentemot invånarna för att de ska kunna ta del av kvalitetssäkrad information och söka kontakt med sin vårdcentral. Vid behov ska invånarna även kunna få personlig sjukvårdsrådgivning via telefon. Framgent kommer även andra digitala ingångar att erbjudas inom 1177 för att öka tillgängligheten. År 2030 ska målbilden för 1177 vara uppfylld av respektive region.

Distansmonitorering av pacemakers innebär risk för tredjelandsöverföring
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att nyttan av distansmonitorering bedöms överväga risken att patientuppgifter som lagras i molntjänsten lämnas ut. Distansmonitorering är när en sändare automatiskt genomför daglig varningsövervakning på patienter med implanterad hjärtutrustning.

Distansmonitorering används idag i hela riket och ökar såväl patientsäkerhet som kvaliteten av kontroller. Totalt omfattas cirka 1 100 patienter i Dalarna av denna lösning.

Region Dalarna ansluter sig till läkemedelsförsäkringen
Läkemedelsförsäkringen (LFF) är ett försäkringsskydd för patienter som ger möjligheten att kostnadsfritt söka ersättning för oförutsedda läkemedelsskador. Region Dalarna har läkemedelsförsörjning i egen regi samt ett sjukhusapotek som bedriver viss tillverkning av läkemedel. Den stora merparten av det som tillverkas och bereds på sjukhusapoteket täcks försäkringsmässigt av att läkemedelsföretagen bakom läkemedlen är delägare i LFF. Det kan dock förekomma undantag när detta inte gäller, exempelvis vid tillverkning eller beredning i samband med kliniska läkemedelsstudier. Genom att Region Dalarna går med i LFF så ges utöver patientskadeförsäkringen ett mer täckande försäkringsskydd.

Region Dalarna godkänner medverkan och finansiering i ett gemensamt nationellt projekt för den nya biobankslagen
En ny biobankslag planeras träda i kraft den 1 januari 2023. För att förverkliga den nya lagen och få minsta möjliga administrativa kostnad föreslås ett för regionerna gemensamt införandeprojekt.

Om Kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten och information från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vill du veta mer?
Här finns handlingarna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka