Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-04-18

Nyhet – 18 april 2023

Nyhetsnotiser från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kostnadsfri vård för personer som söker vård i samband med sexuella övergrepp
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att patienter som söker vård i samband med sexuella övergrepp ska få kostnadsfri vård vid besök på samtliga inrättningar samt för ett uppföljande återbesök. Avgiften kan vara ett hinder för att söka vård för den som inte har någon egen ekonomi eller är rädd för att faktura skickas hem. Att slopa patientavgiften kan därmed sänka tröskeln till att söka vård för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner förslaget tas slutgiltigt beslut i regionfullmäktige 12–13 juni.

Beslut om riktade statsbidrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa riktade statsbidrag enligt följande överenskommelser. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att fördela tilldelade medel i enlighet med överenskommelsernas intentioner.

Fortsatt utvecklingsarbete inom psykisk hälsa och suicidprevention
Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser för både individen, närstående och samhället i stort. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Överenskommelsen för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023, ska möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete inom området. Däribland främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, samt främja en mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Region Dalarna får totalt 19,7 miljoner kronor för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Insatser för att förkorta väntetider inom vården
SKR har beslutat om en överenskommelse med staten för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023. Överenskommelsen ska stimulera regionerna att vidta åtgärder och genomföra insatser som leder till kortare väntetider och vårdköer, med målet att alla patienter ska få vård i enlighet med den lagstadgade vårdgarantin. Överenskommelsen är till en stor del baserad på ersättning av prestation.

Jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård för barn och vuxna
SKR och staten har träffat en överenskommelse för att under 2023 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård för barn och vuxna. Insatserna i årets överenskommelse handlar bland annat om

 • fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp
 • satsningar inom barncancervården
 • insatser för prevention och tidig upptäckt av cancersjukdom
 • rehabilitering
 • palliativ vård
 • kompetensförsörjning och forskning.

Flera insatser är en fortsättning på det arbete som har påbörjats under de senaste åren inom ramen för den nationella cancerstrategin. Region Dalarna tilldelas 5 miljoner kronor i september efter rapportering i form av en handlingsplan. Om regionen når de prestationsbaserade kraven i överenskommelsen utbetalas ytterligare 5 miljoner kronor i december 2023.

Vidareutveckling av den nära vården
För att under 2023 vidareutveckla den nära vården har SKR och staten ingått i överenskommelsen God och nära vård 2023 -En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Överenskommelsen består av fyra utvecklingsområden som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården:
· utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
· goda förutsättningar för vårdens medarbetare
· insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
· förstärkt ambulanssjukvård.

Regionen tilldelas sammanlagt drygt 146 miljoner kronor till omställning för en god och nära vård.

Insatser för en sammanhållen jämlik och säker vård
SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser för en sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 som består av fem delar:
· insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen
· nationella kvalitetsregister
· strukturerade uppgifter om läkemedel
· långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta hälsotillstånd
·personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

Regionerna tilldelas medel för den sista insatsen, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, där regionen har tilldelats cirka 1,7 miljoner kronor för att stärka vårdförloppsarbetet.

Fortsatt satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa
En omfattande satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa har pågått sedan 2015 där staten och SKR ingått flera överenskommelser. Överenskommelsen En personcentrerad, tillgänglig och jämlik mödrahälsovård och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2023, innefattar ett antal insatsområden så som utveckling av eftervård och särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården i landsbygden.
Drygt 47 miljoner kronor går till Region Dalarna för insatser enligt överenskommelsen.

Om kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka