Syntolkning: kortfattat kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2022-02-23

Nyhet – 24 februari 2023

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Kollektivtrafiknämndens verksamhetsberättelse för 2022 fastställs

Verksamhetsberättelsen redovisar kollektivtrafikförvaltningens verksamhet, mål och uppdrag, utblick om framtiden, ekonomiskt resultat, personalstatistik samt interna kontroll för verksamhetsåret 2022. Pandemin och kriget i Ukraina har haft stor inverkan på förvaltningens arbete och resultat för året. Resandet inom kollektivtrafik har efter slopade restriktioner kopplat till pandemin ökat och närmar sig 2019 års nivåer. Resmönstret ser annorlunda ut mot 2019 och färdtjänstresor och omsorgsresor har inte ökat i samma takt som övrig kollektivtrafik.

Sommarlovskort för skolungdomar 7–19 år 2023–2025

Region Dalarna skapar förutsättningar för ungdomar att resa kollektivt genom att erbjuda en produkt för resande till ett bra pris under sommarlovet.

Beslut angående sommarlovskort för ungdomar 7–19 år med giltighetstid första juni till sista augusti godkänns. Priset för sommarlovskortet fastställs till 550 kronor. Sommarlovskortet gäller på Dalatrafiks bussar och Tåg i Bergslagen i hela Dalarna, undantaget SJ tåg och beslutet gäller för år 2023, 2024 och 2025 med möjlighet till prisanpassning utifrån ny pris och zonmodell.

David Örnberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Trafikförsörjning, kollektivtrafik, efter nuvarande avtalsperiod

Beslut att:

 1. Kollektivtrafikförsörjning efter nuvarande avtalsperiod ska ske genom upphandlade trafikleverantörer.
 2. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att starta upphandlingsprocess i syfte att teckna trafikavtal för allmän kollektivtrafik i hela Dalarnas län.
 3. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att starta upphandlingsprocess i syfte att teckna trafikavtal för särskild kollektivtrafik i hela Dalarnas län.

Trafikavtalen som omfattar allmän som särskild kollektivtrafik löper ut 4 juli 2026, med möjlighet till förlängning, med oförändrade villkor, med 1 + 1 år. Förlängningen kan ske ensidigt på regionens initiativ. För att trygga trafikförsörjningen efter avtalsperioden har kollektivtrafiknämnden initierat utredningsarbete kring upphandling av trafikavtal för linje- och särskild kollektivtrafik samt konsekvenserna av att utföra trafiken i egen regi.

David Örnberg (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Tilläggsyrkande att ge uppdrag till förvaltningschefen att undersöka möjligheten till förlängning av nuvarande trafikavtal med 1 år.
David Örnberg (V) yrkade avslag på tilläggsyrkandet.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

 • Regionstyrelsen
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Kultur- och bildningsnämnden
 • Regionala utvecklingsnämnden
 • Kollektivtrafiknämnden

  Vill du veta mer?

  Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden

  Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?

  Här finns kortfattat från alla nämnder Länk till Kortfattat - Region Dalarna

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka