Kortfattat kollektivtrafiknämnden

Kortfattat: Kollektivtrafiknämnden 2024-01-18

Pressmeddelande – 19 januari 2024

Nyhetsnotiser från kollektivtrafiknämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Principbeslut förlängning av trafikavtal

Nuvarande trafikavtal löper till och med 4 juli 2026 och kan förlängas maximalt i två år. En avtalsförlängning ger Kollektivtrafikförvaltningen mer tid för upphandlingsprocessen. En avtalsförlängning ger nödvändig tid för att anpassa depåer till eldrivna fordon. Kollektivtrafikförvaltningen får då också tid att anpassa processer och arbetssätt mot en möjlig avtalsmodell i kommande trafikavtal.

Förlängning av trafikavtal till och med 1 juli 2028 för samtliga trafikområden, i enlighet med beskriven omfattning, godkändes under förutsättning att erforderliga beslut gällande elektrifiering fattas.

(M) reserverade sig till förmån för eget förslag.

(SD) reserverade sig till förmån för återremiss av ärendet.

(V) deltog inte i beslutet.

Elektrifiering etapp 1 Falun Borlänge

För att kunna bedriva kollektivtrafik med elfordon måste regionens bussdepåer elektrifieras. Elektrifieringen av kollektivtrafiken i länet planerar regionen att genomföra i två etapper där bussdepåerna Falun och Borlänge hanteras i den första etappen. I samband med att nytt trafikavtal tecknas planeras att ytterligare trafik i regionen ska kunna bedrivas med elfordon vilket kommer att hanteras i en etapp två. Övergången till eldrift förväntas minska den direkta driftkostnaden med 6 – 8 mnkr per år för de 25 fordon som är aktuella för eldrift under 2025. Anpassning av depåerna i Falun och Borlänge ger förutsättningar för att ytterligare upp till 15 fordon kan bytas till eldrivna under 2026. Bedömd investering för behoven för etapp 1 elektrifiering Falun och Borlänge uppgår summerat båda depåerna till 250 mnkr. Utifrån bedömd investering utgår hyrestillägg om 14,5 mnkr/år.

Beslut:

  1. Lokalförändringsförslaget för elektrifiering av bussdepåer Falun och Borlänge och dess driftskostnadsförändring om 14,5 mnkr per år under 25 år godkändes.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

2. Vid eventuellt avbrytande av projektet i förtid tar kollektivtrafiknämnden kostnaden upp till 50 miljoner kronor.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

3. Nämnden ska ta ställning till eventuell fortsättning av elektrifieringen i form av etapp 2.

(M) ej deltog ej i beslutet.

Fastställande av stadszoner kopplat till pris- och zonmodell

Regionfullmäktige fattade 2023-11-20 beslut om att fastställa en ny pris- och zonmodell för Dalarnas län. I beslutet uppdrogs kollektivtrafiknämnden att se över och fastställa stadszonernas exakta gränser.

Förslag på stadszonernas exakta gränser kopplat till pris-och zonmodell fastställdes.

(SD) deltog inte i beslutet.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till kollektivtrafiknämnden


Söker du tidigare publiceringar av kortfattat?
Här finns kortfattat från alla nämnder: Kortfattat - Region Dalarna

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka