Text där det står Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden

Kortfattat: Regionala utvecklingsnämnden 2022-10-21

Nyhet – 24 oktober 2022

Nyhetsnotiser från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 21 oktober med ett urval av de politiska besluten.


Beslut om regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan och budget 2023

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att anta den nya verksamhetsplanen för 2023. I planen avser man att fullfölja arbetet med Dalarnas gemensamma utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030, tillsammans för ett hållbart Dalarna. I det ingår bland annat följande mål för 2023:

  • Stödja och stimulera ungdomars engagemang i hållbarhetsfrågor och utveckla formerna för hur ungas inflytande kan stärkas.
  • Bidra till arbetet med dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning.
  • Skapar förutsättningar för att regionens folkhögskolor ska kunna anordna uppdragsutbildningar inom bristyrken i Dalarna samt inom språk.
  • Bidra till ett fungerande främjarsystem med fokus på företagens behov.
  • Utveckla en regionalt sammanhållen samhällsplanering sin bidrar till hållbara livs-och boendemiljöer.
  • Bidra till att säkerställa energiförsörjning och effektbalans i Dalarna.
  • Utvecklar storregionala samarbeten för förbättrad transportinfrastruktur i Dalarna.

Arbetet med verksamhetsplanen kommer ske i samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samt med andra regioner och staten.

Beslut om projekt finansierade med anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

Projekt: Kompetenskraft Dalarna
Projektet ska underlätta för små och medelstora företag att använda forskningsbaserad kunskap och bidra till att stärka strukturerna för kompetensförsörjningen i regionen. Projektet ska bidra till att akademisk kompetens tillförs näringslivet genom att nyutexaminerade studenter anställs hos små och medelstora företag anställs genom projektet.

Stödmottagare: Högskolan Dalarna

Projektet beviljas med högst 3 247 379 kronor

Projektperiod: 2023-01-01 – 2024-12-31

Jäv

Abbe Ronsten (S) och Birgitta Sacrédeus (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Projekt: Digitaliseringstrappan – digital utveckling av besöksnäringen i Dalarna
Projektet syftar till att stärka tillväxt och konkurrenskraft genom förflyttning i ökad IT-mognad för trehundra små- och medelstora företag i Dalarnas besöksnäring.

Stödmottagare: Visit Dalarna

Projektet beviljas med högst 3 530 000 kronor

Projektperiod: 2023-04-01 – 2026-04-30

Jäv

Abbe Ronsten (S), Birgitta Sacrédeus (KD), Anna Hed (C), Hans Unander (S), Fredrik Jarl (C), Mikael Östling (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

ALMI Företagspartner GävleDala erhåller driftanslag för 2023

ALMI Företagspartner GävleDala arbetar med lån och affärsutveckling för företag med tillväxtpotential Region Dalarna äger tillsammans med Region Gävleborg 49 procent av Almi Företagspartner GävleDala och regionala utvecklingsnämnden ger ett årligt driftanslag. Utvecklingsnämnden beslutar att erhålla ALMI 6 284 349 kronor i driftanslag för 2023. Driftanslaget ligger kvar på samma nivå som för år 2021.

Vill du veta mer? Här finns handlingarna till regionala utvecklingsnämnden

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka