Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-09-19

Pressmeddelande – 19 september 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Särskilda satsningar 2022
Framtidens vårdinformationssystem, ambulansflyg, nyanlända barns tandvård och vårdnära service är några av de projekt som regionstyrelsen beslutat att satsa extra på. Finansieringen tas från de medel som finns avsatta i regionplan och budget för 2022 för utveckling och särskilda satsningar.

Totalt avsätts nu 76 miljoner kronor varav 41 miljoner kronor går till framtidens vårdinformationssystem som ska stödja invånare, medarbetare och beslutsfattare samt skapa förutsättningar för ett partnerskap där patienterna blir mer delaktiga i sin vård.

Myggbekämpning i nedre Dalälven 2022
Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag, NEDAB, beviljas ersättning för myggbekämpning med 371 300 kronor för 2022. Det har regionstyrelsen beslutat. Pengarna tas från regionstyrelsens utvecklingsmedel. NEDAB:s uppgift är att säkerställa ett drägligt liv för de som bor, lever och verkar i området samt möjliggöra att besöksnäringen utvecklas och att besökarna trivs och återkommer.

Teknik som underlättar för hjärtpatienter
Användning av Merlin@home™-sändaren godkänns. Det har regionstyrelsen beslutat. Sändaren möjliggör effektiv uppföljning på distans av patienter med implanterad hjärtutrustning genom schemalagda överföringar och daglig varningsövervakning. Klinikbesök kan därmed kompletteras eller ersättas av patientöverföringar på distans. Användning av sändaren bedöms överväga risken för att patientuppgifter som lagras i molntjänsten lämnas ut. Totalt kommer cirka 1100 patienter i Dalarna omfattas av denna lösning.

Subventionerad hälso- och sjukvård för ukrainska medborgare förlängs
Regionstyrelsen har beslutat att förlänga ukrainska medborgares rätt, oavsett migrationsstatus, till subventionerad hälso- och sjukvård i samma utsträckning som asylsökande, vilket innebär tillgång till all vård för barn under 18 år samt för vuxna vård som inte kan anstå, kostnadsfria hälsoundersökningar oavsett ålder samt gratis mässlingsvaccin till vuxna. Förlängningen gäller till och med 6 mars 2023.

Region Dalarna satsar långsiktigt på 1177
Regionstyrelsen har beslutat att regionen ställer sig bakom den nationella ”Målbild 1177” som innebär att 1177 ska vara den portal som regionen erbjuder sina invånare för att ta del av kvalitetssäkrad information, ge möjligheten till att söka kontakt med sin vårdcentral och vid behov personlig sjukvårdsrådgivning via 1177 på telefon. Framgent kommer även andra digitala ingångar att erbjudas inom 1177 för att öka tillgängligheten.

Utvecklingen av e-tjänster och digitala förmågor går snabbare än någonsin. För att uppnå avsedd nytta med omställningen är det viktigt att Sveriges regioner arbetar, samarbetar och har gemensamma mål samt en gemensam tidplan. Att använda 1177 som portal för digitala kontakter mellan vård och invånare ska ses som ett komplement till de traditionella kontaktvägarna som brev, telefon och fysiska besök. Antagandet av målbilden utgör inget hinder i användandet av andra digitala tjänster som exempelvis appar. År 2030 ska målbilden för 1177 vara uppfylld av respektive region.

Breddinförande av Microsoft 365
Regionstyrelsen har beslutat att Region Dalarna ska påbörja arbeta med ett införande av Microsoft 365:s så kallade molntjänster. Konsekvensbedömningar ska dock göras för att säkerställa att ett införande är förenligt med gällande dataskyddslagstiftning. Konsekvensbedömningarna ska presenteras för godkännande för regionstyrelsen i januari 2023 för slutgiltigt beslut.

Den absolut största fördelen med en molnleverans är att det möjliggör att nyttja enklare och billigare licenspaket, vilket skapar förutsättningar för stora kostnadssänkningar.

Hantering av patientuppgifter i journalsystem berörs ej av införandet.

Om kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden

Vill du veta mer?

Här finns handlingarna till regionstyrelsen

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka