Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-10-26

Nyhet – 26 oktober 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Reviderad beredskapsplan antagen
Region Dalarnas regionala kris- och katastrof medicinska beredskapsplan har reviderats. Det har Regionstyrelsen beslutat. Utgångspunkten för planen är att hälso- och sjukvårdens organisation i grunden densamma i fredstid som i höjd beredskap. En god krisberedskap baseras på en väl fungerande ordinarie verksamhet som kan ta höjd för extra belastning.

Den svenska krisberedskapen utgår från ansvars-, närhets- och likhetsprincipen.

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Öppenvårdsurologi ska upphandlas
Region Dalarna ska upphandla tjänsten urologisk öppenvårdsmottagning. Det har regionstyrelsen beslutat. Verksamheten ska bedrivas i Region Dalarnas lokaler i Borlänge.

Avtal för totalt sex år bör upphandlas. Nuvarande avtal löper ut 2023-05-14. Värdet på upphandlingen beräknas till 15 miljoner kronor per år. Total kostnad är cirka 90 miljoner kronor.

Region Dalarna satsar på gemensam bilpoolsanläggning
En gemensam bilpool- och leasingbilslösning för hela Region Dalarna ska inrättas. Beslutet har tagits av regionstyrelsen. Den gemensamma lösningen möjliggör bland annat effektiviseringar av leasingbilsflottan och leder mot en hållbar utveckling.

Regionservice får ett utökat ansvar för administration, styrning och uppföljning av alla regionens leasingbilar exklusive lastbilar och fordon för fastighet och skötsel. Verksamheterna avlastas med administration och regionen får en funktion som har helhetsansvar.

V och M reserverade sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

Region Dalarna positiv till Northvolts etablering i Kvarnsveden
Northvolt AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till etablering och drift av anläggning för batteritillverkning av litiumjonbatterier i Kvarnsveden i Borlänge. Region Dalarna är en av remissinstanser och skriver i sitt remissvar till Mark- och miljödomstolen:

”Region Dalarna är positiv till den planerade etableringen. Både återanvändningen av byggnader och stödprocesser från tidigare industriverksamhet på området, samt möjligheten att återanställa personal som arbetat på Stora Ensos pappersbruk är betydelsefullt såväl ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Region Dalarna ser dock ett behov av att uppmärksamma vissa aspekter kring tillverkning av litiumjonbatterier betraktat ur ett livscykelperspektiv. Därför föreslår Region Dalarna att tillståndet förenas med följande villkor:

  • högsta grad av rening vid utsläpp till vatten, särskilt vad gäller litium
  • öppen redovisning av anskaffningen av omställningsmetaller.”

Oförändrad regionskatt 2023
Regionstyrelsen har beslutat att skattesatsen för regionen år 2023 ska vara 11,63 öre. Det innebär samma nivå som 2022. Det är regionfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet på sitt möte i november.

Omställningsstöd till partier som förlorat plats i regionfullmäktige
Politiska partier som är representerade i regionfullmäktige har rätt till ekonomiskt stöd, så kallat partistöd. Regionstyrelsen föreslår nu att Miljöpartiet och Liberalerna, som förlorade sina platser i regionfullmäktige vid valet 2022, får partistöd under sex månader 2023 för sina omställningskostnader. Slutgiltigt beslut tas av regionfullmäktige

Ja till sammanslagning av Finsam Borlänge och Finsam Falun
Som en av medlemmarna i Finsam Borlänge och Finsam Falun säger Region Dalarna ja till en sammanslagning av organisationerna. Styrelserna i de båda organisationerna har bedömt att en sammanslagning av förbunden kommer att ge en effektivare verksamhet, med bland annat minskade administrativa kostnader.

Ändamålet för det nya Samordningsförbundet Finsam Falun-Borläge är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Falu kommun och Borlänge kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Syftet är att den enskilde ska få en förmåga eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förlängd avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare
Europa råder ett ytterst osäkert säkerhetspolitiskt läge. I Ukraina är många drabbade av krig och har tvingats fly från sina hem och från sitt land.

Mot bakgrund av detta har regionstyrelsen beslutat att förlänga möjligheten för ukrainska medborgare, som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling, att åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis. Tidigare beslut gäller fram till 2022-11-15. Det nya beslutet om förlängning föreslås gälla 2022-11-16 till och med 2023-02-20. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslår till regionfullmäktige att regionstyrelsen vid behov kan förlänga beslutet.

Om kortfattat
Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se. Vi rapporterar från:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Kultur- och bildningsnämnden
  • Regionala utvecklingsnämnden
  • Kollektivtrafiknämnden
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka