Syntolkning: Blå ikon med texten Kortfattat: Regionstyrelsen.

Kortfattat: Regionstyrelsen 2022-12-19

Nyhet – 19 december 2022

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Krav på uppvisande av vaccinationsbevis tas bort helt

Region Dalarnas krav på uppvisande av vaccinationsbevis försvinner helt. Det har regionstyrelsen beslutat.

"Vaccination mot covid-19 ger ett gott skydd mot svår sjukdom men ett otillräckligt skydd mot smittspridning. För att förhindra smittspridning inom hälso- och sjukvården är andra smittskyddsåtgärder viktigare än vaccination. Därmed föreslås att kravet på uppvisande av vaccinationsbevis tas bort i sin helhet", står det i beslutet.

Den 30 maj 2022 upphävde regionstyrelsen beslutet om uppvisande av vaccinationsbevis för befintliga medarbetare. Däremot höll regionen fast vid kravet om att vaccinationsbevis skulle visas upp inför nyanställning, praktik eller tagande av uppdrag. Nu har även detta krav upphävts.

Regiondirektören har fått i uppdrag att löpande bevaka smittskyddsläget samt att återrapportera till regionstyrelsen om läget förändras.

(M) reserverade sig mot beslutet.

Utökat uppdrag för centrallager för förbrukningsmateriel

Region Dalarnas planerade centrallager för förbrukningsmaterial ska även lagra vissa läkemedels- och hjälpmedelsprodukter. Det har regionstyrelsen beslutat efter att frågan utretts. Syftet med centrallagret är att minska sårbarheten och ge ökad robusthet i försörjningen vid störningar i leveranskedjan.

Centrallagret ska också, enligt beslutet, lagerhålla extra volymer av sjukvårdsprodukter för omvårdnad som vid extraordinära händelser ska kunna erbjudas Dalarnas kommuner.

Revisionsrapport om onormala ersättningsnivåer

Region Dalarnas revisorer har lämnat rapporten "Granskning av regionens kontroll av onormala ersättningsnivåer". Enligt revisorernas bedömning har regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig intern styrning och uppföljning beträffande kontroll och hantering av onormala ersättningsnivåer.

Enligt revisionsrapporten finns det fastställda regler och rutiner inom regionen, men uppföljningen av efterlevnaden saknas.

Regionstyrelsen har tagit emot rapporten och gett regiondirektören i uppdrag att under våren 2023 ta fram förslag på rutiner och åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig kontroll och hantering av ersättningar som avviker från avtal. I uppdraget ingår även att redovisa en fördjupad analys med syftet att identifiera eventuellt överutnyttjande av ersättningar.

Regionstyrelsens verksamhetsplan antagen

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2023 är nu fastställd.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt och det övergripande ansvaret för att arbetet ute i nämnderna bedrivs enligt de mål och de uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Regionstyrelsen ska utifrån regionplanen 2023-2025 upprätta en verksamhetsplan samt budgetfördelning för dess verksamheter.

Beslutet om att anta verksamhetsplanen var enigt. (M) och (SD) reserverade dock sig mot beslutet om budgetfördelningen i verksamhetsplanen, till förmån för eget förslag.

Om Kortfattat

Kortfattat innehåller nyhetsnotiser med ett urval av besluten från regionstyrelsen och olika nämnder. Detta för att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och lättillgängligt sätt ta del av politiska beslut i Region Dalarna. Kortfattat publiceras i anslutning till avslutat sammanträde. Protokoll från regionstyrelse och nämnder justeras senare och publiceras först då på regiondalarna.se.

    Vill du veta mer?
    Här finns handlingarna till regionstyrelsen

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka