Syntolkning: Kortfattat regionstyrelsen

Kortfattat: Regionstyrelsen 2023-02-06

Nyhet – 6 februari 2023

Uppdaterad 2023-02-08
Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Satsning på primärvårdsforskning förlängs

Regionstyrelsen har beslutat att förlänga satsningen på regionens primärvårdsforskning med tre år.

CKF Primärvård är en centraliserad satsning på en högkvalitativ primärvårdsforskning inom Region Dalarna. Arbetet leds av seniora forskare och består av 17 forskare, doktorander och forskningsintresserade med olika vårdyrken från hela regionens primärvård. CKF Primärvård ersatte 2021 den tidigare organisationen med tre Akademiska vårdcentraler.

Satsningen på primärvårdsforskning i Region Dalarna har rönt nationell uppmärksamhet. Forskarna har sedan 2021 publicerat 74 vetenskapliga artiklar och rapporter. Detta visar att verksamheten som bedrivs vid CKF Primärvård har hög vetenskaplig produktion med god kvalité.

Länsgemensam strategi mot våld antagen

Regionstyrelsen har beslutat anta den länsgemensamma strategin ”Ett Dalarna fritt från våld”.

Länsstyrelsen Dalarna har i samverkan med länets kommuner, polisen i Dalarna, Åklagarmyndigheten i Falun och Region Dalarna arbetet fram en strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor benämnd ”Ett Dalarna fritt från våld”. I strategin belyses barn och ungas särskilda risk för utsatthet.

En offentlig gemensam underteckning av dokumentet planeras till den 8 mars 2023 på internationella kvinnodagen.

(M) och (SD) reserverade sig mot beslutet.

Lönesatsning på ambulanssjuksköterskor

Regionstyrelsen har beslutat om höjda grundlöner för sjuksköterskor inom ambulanssjukvården i Dalarna. Beslutet innebär att varje grundutbildad sjuksköterska inom ambulanssjukvården Dalarna kommer att erhålla 1 000 kronor per månad i höjd grundlön. Vidareutbildade sjuksköterskor kommer att erhålla 2 500 kronor per månad. Höjningen gäller från och med 2023-01-01.

Förlängd avgiftsfri busstrafik för ukrainska medborgare

Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i Ukraina har regionstyrelsen beslutat att förlänga möjligheten för ukrainska medborgare, som kan uppvisa giltig ukrainsk identitetshandling, att åka buss i hela Dalarnas län utan färdbevis. Tidigare beslut gäller fram till 2023-02-20. Det nya beslutet om förlängning föreslås gälla 2023-02-21 till och med 2023-09-18.

(V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Nytt operationshus på Mora lasarett

Regionstyrelsen har godkänt fortsatt planering av ett nytt operationshus på Mora lasarett. Operationshuset ska rymma operationsverksamhet, intensivvårdsavdelning, medicinsk teknik och IT samt akutmottagning. Med det nya operationshuset beräknas antalet operationer öka med cirka 2000 operationer per år jämfört med idag. Operationshuset beräknas vara i bruk 2028.

Bakgrund till förslaget är att befintliga lokaler inte uppfyller dagens krav på god arbetsmiljö och vårdhygien och inte heller har förutsättningar att inrymma teknikintensiv verksamhet. Bakgrundsanalysen visar också att befintliga lokaler inte är förenade med god patientsäkerhet.

Investeringen är på 850 miljoner kronor vilket regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om. Den ökade årliga driftskostnaden på 51 miljoner kronor kommer att hanteras i kommande budgetprocess.

Fastighetsberedning ersätter fastighetsnämnden

Regionstyrelsen har beslutat att föreslå regionfullmäktige att inrätta en fastighetsberedning under Regionstyrelsen. Det efter att ärendet återremitterats till styrelsen.

Regionstyrelsen beslutade i november 2022 att föreslå regionfullmäktige att inrätta en fastighetsberedning under regionstyrelsen. Men ärendet om att inrätta en fastighetsberedning, att fastighetsnämnden ska upphöra samt överförande av budgetmedel från nämnden till regionstyrelsen återremitterades emellertid till regionstyrelsen, genom en minoritetsåterremiss, vid regionfullmäktige i december. Skälet som anfördes för återremissen var att det inte fanns en tydlig risk- och konsekvensanalys för inrättandet av en fastighetsberedning.

Syftet med förändringen är att skapa en tydligare och smidigare politisk process kring fastighetsinvesteringar och att regionstyrelsen ska få ett tydligare ansvar för långsiktiga fastighetsinvesteringar.

(M), (SD) och (V) reserverade sig mot beslutet.

Nytt trafikförsörjningsprogram antaget

Regionstyrelsen har antagit ett regionalt trafikförsörjningsprogram för 2023-2032. Som regional kollektivtrafikmyndighet ska Region Dalarna upprätta, fastställa och vid behov revidera ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken i Dalarnas län. Programmet ska också motivera vilken kollektivtrafik som ska utföras genom beslut om allmän trafikplikt.

Förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram har samverkats med regionala utvecklingsförvaltningen och företrädare för kommunerna i länet under framtagandet.

(SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna förslag.

Ny biblioteksplan antagen

Biblioteksplanen gäller för åren 2023-2026 och är en revidering av föregående plan som gällde 2019-2022. Den följer Kultur- och bildningsplanens planperiod.

De biblioteksverksamheter som omfattas av denna plan är Bibliotek och informationscentral (sjukhusbiblioteken), Länsbibliotek Dalarna samt biblioteksverksamhet vid Fornby, Malungs och Mora folkhögskolor och vid Musikkonservatoriet. Planen gäller för åren 2023-2026.

Biblioteksplanen används tillsammans med verksamheternas övriga styrdokument för att stärka biblioteksverksamheternas utveckling och deras samverkan.

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka